Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 14. 3. 2018
Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou
reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“

 

MAP II je Místní akční plán vzdělávání II, který navazuje na předchozí projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130). MAP II obsahuje kroky a aktivity, které školy v území ORP Žďár nad Sázavou povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Hlavním přínosem MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání,
  • zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Priority MAP II z hlediska vzdělávání:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Soulad s MAP je podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV, či národních zdrojů.

Projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ byl zahájen ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou dne 1. 1. 2018 a potrvá do 31. prosince 2021.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně MAP II prosím kontaktujte manažerku projektu:
Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
email: radka.hudeckova@zdarns.cz
mobil: 777 760 907