Návrh územního plánu Chlumětín

Návrh pro veřejné projednání

 1. Výkres základního členění území (487,35 kB)
 2. Hlavní výkres (995,35 kB)
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (578,77 kB)
 4. Výkres pořadí změn v území (510,02 kB)
 5. Koordinační výkres (1,88 MB)
 6. Výkres širších vztahů (3,57 MB)
 7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (866,96 kB)
 8. Dopravní řešení (738,50 kB)
 9. Zásobování vodou, kanalizace (769,52 kB)
 10. Energetika, elektronické komunikace (577,54 kB)
 11. Textová část (596,36 kB)