Návrh územního plánu Nové Dvory

Návrh pro společné jednání

VARIANTA I

1. Výkres základního členění území (527,95 kB)
2. Hlavní výkres (1020,35 kB)
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (488,82 kB)
4. Koordinační výkres (1,82 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,05 MB)
6. Dopravní řešení (821,69 kB)
7. Porovnání rozvojových ploch stávající a nové ÚPD (465,48 kB)
8. Výkres širších vztahů (2,65 MB)
9. Zásobování vodou, kanalizace (736,89 kB)
10. Energetika, elektronické komunikace (520,51 kB)
11. Textová část (583,54 kB)

 

VARIANTA II

1. Výkres základního členění území (518,73 kB)
2. Hlavní výkres (1010,27 kB)
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (442,69 kB)
4. Koordinační výkres (1,80 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,02 MB)
6. Dopravní řešení (790,56 kB)
7. Porovnání rozvojových ploch stávající a nové ÚPD (456,51 kB)
8. Výkres širších vztahů (2,65 MB)
9. Zásobování vodou, kanalizace (736,89 kB)
10. Energetika, elektronické komunikace (520,51 kB)
11. Textová část (587,83 kB)