Návrh územního plánu Nové Dvory

Návrh pro veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (483,76 kB)
2. Hlavní výkres (990,50 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, asanace (399,96 kB)
4. Koordinační výkres (2,14 MB)
5. Výkres širších vztahů (2,69 MB)
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,51 MB)
7. Dopravní řešení (809,62 kB)
8. Zásobování vodou, kanalizace (776,50 kB)
9. Energetika, elektronické komunikace (608,55 kB)
10. Porovnání rozvojových ploch nové a stávající ÚPD (464,08 kB)
11. Textová část (646,21 kB)