Návrh územního plánu Škrdlovice

Návrh pro opakované veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (840,88 kB)
2. Hlavní výkres (926,73 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (832,90 kB)
4. Koordinační výkres (1,16 MB)
5. Výkres širších vztahů (2,00 MB)
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,03 MB)
7. Koncepce zásobování vodou a odkanalizování (610,12 kB)
8. Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií (633,90 kB)
9. Textová část (1,58 MB)