Návrh územního plánu Škrdlovice

Návrh pro společné jednání

1. Výkres základního členění území (777,79 kB)
2. Hlavní výkres (953,71 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (747,55 kB)
4. Koordinační výkres (1,14 MB)
5. Výkres širších vztahů (1,59 MB)
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,00 MB)
7. Koncepce zásobování vodou a odkanalizování (596,39 kB)
8. Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií (624,39 kB)
9. Textová část (1,22 MB)