Návrh územního plánu Škrdlovice

Návrh pro veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (780,73 kB)
2. Hlavní výkres (932,75 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (720,84 kB)
4. Koordinační výkres (1,17 MB)
5. Výkres širších vztahů (1,59 MB)
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (931,68 kB)
7. Koncepce zásobování vodou a odkanalizování (601,37 kB)
8. Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií (627,27 kB)
9. Textová část (1,41 MB)