Návrh Změny č. I územního plánu Malá Losenice

Návrh pro veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (683,66 kB)
2. Hlavní výkres (794,33 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, asanací (565,31 kB)
4. Koordinační výkres (1,84 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (4,32 MB)
6. Dopravní řešení (1,43 MB)
7. Zásobování vodou, kanalizace (1,15 MB)
8. Energetika, elektronické komunikace (1,17 MB)
9. Textová část (679,61 kB)