Návrh Změny č. I územního plánu Počítky

Návrh pro společné jednání

1. Výkres základního členění území (525,19 kB)
2. Hlavní výkres (650,79 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (491,87 kB)
4. Koordinační výkres (1,56 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,90 MB)
6. Dopravní řešení (1,20 MB)
7. Zásobování vodou, kanalizace (1,42 MB)
8. Energetika, elektronické komunikace (1 014,90 kB)
9. Textová část (623,11 kB)