Postavení obce v právním systému ČR a právo na informace

je upraveno v čl. 101 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava ČR , kde je obec charakterizována následovně:

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Další právní normou upravující základní principy a podmínky činnosti obcí je zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon). Zde je popsána struktura orgánů obce (tj. zastupitelstva obce , rady obce, jejích komisí a obecního úřadu) jejich práva a povinnosti.

O organizační struktuře městského úřadu rozhoduje rada města (§102, odst. 1, písmeno f) zákona). Organizační struktura Městského úřadu Žďár nad Sázavou je popsána a zachycena v Organizační struktuře Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Zde je popsáno organizační členění úřadu a personální obsazení jednotlivých pracovních míst včetně telefonických a e-mailových kontaktů.

Především v přenesené působnosti vykonává městský úřad činnosti správního orgánu, který svými rozhodnutími zakládá, mění nebo ruší konkrétní práva nebo povinnosti fyzických a právnických osob. Postup při rozhodování správního orgánu je obecně upraveno zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení a dalšími speciálními zákony. Nedílnou součástí každého správního rozhodnutí je poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku (odvolání).

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky dle správního řádu, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv.zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Pravomoci a rozhodování v samostatné působnosti jsou upraveny zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecních zřízeních) a dalšími obecně závaznými předpisy. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, nebo učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ nebo odboru, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města (nařízení, obecně závazné vyhlášky) v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu, Žižkova 57, Jihlava. V přenesené působnosti pak Ministerstvu vnitra. (§123 zákona)

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Postup pro vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů upravuje Směrnice rady města č. 1/2005. Splňuje-lipodání podmínky zákona č. 85/1990 o právu petičním je vyřízeno dle Směrnice rady města č. 1/2005. Povinnosti obce vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje vnitroorganizační předpis Pravidla pro poskytování informací.