Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2014

zveřejněno: 26. 1. 2014

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále zákon):

 

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 33.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením odst. 3) § 13 platí ustanovení § 18 (Výroční zpráva) pouze pro žádosti o informace podané v režimu zákona písemně (včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací).

Dotazy žadatelů o informace byly zaměřeny především k:

- poskytnutí záznamů a zápisů z jednání ZM, k jednáním finančního a kontrolního výboru ve volebním období 2010 – 2014, volebním dokumentům, k poskytování finančních veřejných prostředků, nabídkové ceně ve výběrovém řízení, výherním hracím přístrojům, ke správním řízením, přestupkům v dopravě, k územním rozhodnutím či stavebním povolením, projektové dokumentaci, dále to byl např. dotaz ke kostelu sv. Jana Nepomuckého, k vizualizaci plánovaného zateplení polikliniky, smlouvám ohledně stavebních úprav kina, dětskému dopravnímu hřišti, dotaz na studnu na nám. Republiky, k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár n. S., ochrannému pásmu úpravny vody ve Žďáře n. S. Žádosti byly podány k vodnímu dílu č. 1 Najdek, k investicím právnické osoby do technologií šetrných k životnímu prostředí, z dalších to byly žádosti o poskytnutí smluv uzavřených Městem Žďár n. S. s dodavateli služeb městu (např. týkající se veřejné zeleně, nakládání s komunálním odpadem, zajištění zimní údržby), ke komunitnímu plánování ad.

Podle ustanovení §5 zákona jsou informace včetně poskytnutých zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz;
Na uvedené elektronické adrese jsou v souladu s právními předpisy vyvěšovány také informace prostřednictvím úřední desky (fyzická úřední deska je umístěna u hlavního vstupu do budovy MěÚ - adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).
V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.
V místních částech města Mělkovicích, Radoníně, Stržanově a Veselíčku slouží k informování občanů vývěsní skříňky.
Žádosti o informace jsou vyřizovány nejen podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, avšak také podle zvláštních zákonů, např. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této zprávě neuvádějí.
Taktéž se ve zprávě neuvádějí žádosti o informace či dotazy telefonické, ústní, e-mailové ad., které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích, přičemž jsou nejčastější.
Veřejnost má možnost informace získávat také prostřednictvím různých tematicky zaměřených tiskových materiálů (k dispozici ve vstupní hale budovy), městského rozhlasu, kabelové televize, tisku (např. městem vydávaného Žďárského zpravodaje) a dalších sdělovacích prostředků. Mezi důležité informační zdroje pro občany patří uskutečňovaná jednání a diskuse k veřejně projednávaným otázkám.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 02. 2015

 

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

starosta města Žďáru nad Sázavou

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.