Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Městská rada ve Žďáře nad Sázavou vydává v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla):

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,(dále jen zákon), v podmínkách Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Jejich cílem je sjednocení postupu zaměstnanců města a orgánů města při jeho aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město Žďár nad Sázavou (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě (zveřejněná informace dle §3 odst. 5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz, zprávy o stavu města za jednotlivá volební období od r. 1990 uložené v knihovně M.J. Sychry Žďár nad Sázavou a na intranetu MěÚ)

b) organizační strukturu městského úřadu (zveřejněná informace dle §3 odst. 5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz, zprávy o stavu města za jednotlivá volební období od r. 1990 uložené v knihovně M.J. Sychry Žďár nad Sázavou a na intranetu MěÚ)

c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města (zveřejněná informace dle §3 odst.5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz,)

d) postup úřadu při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů (zveřejněná informace dle §3 odst. 5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ)

e) přehled nejdůležitějších předpisů (zveřejněná informace dle § 3 odst. 5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz)

f) sazebník úhrad za poskytování informací (zveřejněná informace dle §3 odst. 5 zákona – infobox u vchodu MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz)

g) výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel)

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst 4) zákona (zveřejněná informace dle §3 odst.5 zákona – infobox u vchodu do MěÚ, internetová prezentace města www.zdarns.cz)

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad – vydaná podle § 16a) odst. 7 zákona

j) adresa elektronické podatelny – adresa elektronické podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou je: posta@zdarns.cz.

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 7 zákona zveřejňuje, jsou zejména usnesení rady města a zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla pro přidělování bytů, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, plnění městského rozpočtu, zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem.

Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, zákonem o svobodném přístupu k informacím, jednacím řádem ZM a Organizačním a pracovním řádem městského úřadu.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění).

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby :

a) na úřední desce

b) infobox u vchodu do MěÚ

c) ve vývěskách MěÚ rozmístěných ve městě Žďáru nad Sázavou a v jeho místních částech (Mělkovicích Radonínu, Stržanově a Veselíčku)

d) ve vlastní informační síti (intranet)

e) v tisku a sdělovacích prostředcích

f) v informační kanceláři městského úřadu

g) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet)

4. Stanovení veřejných registrů, evidencí, seznamů a rejstříků

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry, evidence, seznamy a rejstříky:

a) registr obyvatel, motorových vozidel, řidičů motorových vozidel

b) matriční knihy

c) evidence bytů ve vlastnictví města

d) evidence přestupků

e) evidence místních poplatků

f) evidence nájemních smluv – pronájem pozemků, nebytových prostor

h) rejstřík honiteb, honebních společenstev, myslivecká statistika, evidence mysliveckých a rybářských stráží

ch) lesní hospodářská evidence, evidence odborných lesních hospodářů, evidence vydaných licencí dle lesního zákona, evidence lesních stráží

i) evidence rybářských lístků

j) evidence zdrojů znečišťování ovzduší

k) evidence na úseku odpadů

l) vodoprávní evidence

m) evidence dle zák. o ochraně přírody a krajiny – evidence památných stromů, registrované významné krajinné prvky

n) stálý seznam voličů

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech, evidencích, seznamech a rejstřících nejsou dle zvláštního zákona každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 5 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Dalším registrem je živnostenský rejstřík - jeho veřejná část je zveřejňována prostřednictvím internetu na adrese www.mfcr.cz (systém ARES).

Možnost získání výpisů z živnostenského registru je na živnostenském odboru Městského úřadu Žďár n/S.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodnou informací dle § 3 odst. 6 zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem (§7 až 12).

6.1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace, které jsou v souladu s právními předpisy označené jako utajovaná informace a k níž žadatel nemá oprávněný přístup. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá tajemník (dle § 2, písm. e), bod 10) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění).

6.2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, především rodná čísla, informace vypovídající o osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje dle § 8a) zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení. O osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky, se sdělují údaje v rozsahu uvedeném v § 8b).

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Informace ve věci veřejných zakázek jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, při vymáhání nedoplatků a při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

V souladu s § 11 zákona je možné omezení poskytnutí informace ve vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům. Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

 • směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků
 • pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
 • stanovení paušálů cestovních náhrad
 • směrnice upravující podmínky provozu vozidel MěÚ Žďár nad Sázavou
 • požární a evakuační řád
 • pracovní řád
 • podpisový řád
 • spisový řád
 • směrnice o oběhu dokladů
 • pracovní a organizační řád městské policie
 • pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců
 • pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
 • pravidla pro používání služebních průkazů.

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují zaměstnanci nebo zastupitelé v rámci své působnosti dané Organizačním řádem městského úřadu. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li ústně podanou informaci žadatel za dostačující, je třeba podat žádost písemně (možnost elektronického využití doporučeného formuláře žádosti v Příloze č. 1 tohoto dokumentu). Vytištěný formulář je také  dispozici v informační kanceláři v přízemí MěÚ.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím emailu nebo faxu) splňující podmínky § 14 odst. 2 zákona jsou přijímány na podatelně MěÚ, na jednotlivých odborech MěÚ a sekretariátech starostky a místostarostů. Vedoucí odborů odpovídají za včasné přidělení k vyřízení doručených žádostí o poskytnutí informace. V případě pochybností o příslušnosti odboru nebo nutnosti spolupráce několika odborů rozhodne o přidělení k vyřízení tajemník. Předání těchto žádostí mezi odbory MěÚ musí být provedeno neprodleně, nejpozději do tří dnů ode dne doručení na MěÚ.

Žádosti podané na jiném místě (na služebně městské policie, v příspěvkových organizacích a organizačních složkách apod.) jsou předány neprodleně vedoucími těchto zařízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Žádosti o poskytnutí informace přijaté elektronickou podatelnou na adresu posta@zdarns.cz vyřizuje příslušný odbor, popřípadě přiděluje k vyřízení tajemník.

Pokud rozsah poskytované informace podléhá zpoplatnění dle sazebníku úhrad (viz dále bod 9), je požadovaná informace poskytnuta až po zaplacení požadované úhrady.

Přehled  žádostí o poskytnutí informace je veden na webových stránkách, kde zaměstnanec zodpovědný za vyřízení žádosti tuto zaeviduje. 

Kopie doručených žádostí o poskytnutí informací (všech písemných, emailových i faxových) včetně kopií odpovědí jsou předávány na odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí a to za účelem vedení celkové evidence a zpracování výroční zprávy (§ 18 zákona). 

Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby:

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o kterém učiní zaměstnanec zápis podepsaný žadatelem)

b) odložením žádosti

- nevyhoví-li žadatel do 30ti dnů výzvě na odstranění nedostatků dle §14 odst. 5, písm. a)

- pokud se nevztahuje k působnosti města a MěÚ (vyřizující zaměstnanec sdělí do 7 dnů žadateli)

c) rozhodnutím o odmítnutí žádosti - pokud se žádosti i z části nevyhoví nebo v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a žadatel žádost neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 20 odst. 4 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informace týkající se přenesené působnosti obce - postoupí je vedoucí odboru příslušnému odboru Krajského úřadu. Nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení ten, kdo stojí v čele povinného subjektu

b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informace týkající se samostatné působnosti - předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí radě města.

Je-li na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podána stížnost, je vyřízena těmito způsoby:

a) směřuje-li stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace týkající se přenesené působnosti obce - postoupí ji vedoucí odboru příslušnému odboru Krajského úřadu, nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu

b) směřuje-li stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace týkající se samostatné působnosti - předloží ji vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí radě města.

9.  Hrazení nákladů

Zveřejňování informací na úřední desce, intranetu MěÚ, internetu, prostřednictvím kabelové televize, místního rozhlasu a tisku provádí město na své náklady. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost oznámena žadateli dle § 17 zákona. Výše úhrady za poskytnutí informace nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Může být vyžádána i úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace. Příslušný vedoucí odboru stanoví výši úhrady jako součet dílčích částek dle sazebníku úhrad, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto dokumentu.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.

Úhradu nebo zálohu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 19-328751/0100 vedený u KB a.s. pobočka Žďár nad Sázavou před podáním informace. Pro identifikaci plateb bude žadateli přidělen variabilní symbol 2111070.  Kopie předpisu zálohy nebo úhrady s přiděleným variabilním symbolem bude předána na finanční odbor MěÚ.

Jestliže bude vyřízení žádosti o poskytnutí informace vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracovává odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, který vede přehled žádostí o poskytnutí informace. Vedoucí odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí předkládá výroční zprávu radě města tak, aby mohla být zveřejněna do 1.března běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na právním odboru městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout. Seznam nejčastěji používaných právních norem v činnosti obce je uveden v Příloze č. 3 tohoto dokumentu. Základní právní normy, obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na infoboxu u vchodu do MěÚ a internetu na adrese www.zdarns.cz.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle těchto pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím byla schválena na jednání Rady města Žďár nad Sázavou dne 16.7.2012 a nahrazují Pravidla pro zajištění přístupu k informacím schválená Radou města Žďár nad Sázavou dne 24.4.2006.

 

Ing Jan Havlík, MPA v.r.

tajemník Městského úřadu Žďár nad Sázavou 


Přílohy k Pravidlům pro zajištění přístupu k informacím: