Informace ke kácení topolů u Jirmářova jezu

zveřejněno: 21. 3. 2016

Kvůli množství opakujících se dotazů ke kácení topolů u bývalé vodárny se k tématu vracíme:

Většina stromů v majetku města je kácena na popud občanů. Např. stále více stromů, kdysi nevhodně vysazených v těsném sousedství domů, způsobuje silné zastínění oken bytů a jejich obyvatelé požadují odstranění těchto dřevin. Někdejší špatné plánování výsadby stromů a keřů (umístění v blízkosti obytných domů či na podzemních inženýrských sítích) ve svém důsledku vede i k nutným střetům mezi požadavky investičního rozvoje města a požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Jsou káceny také tzv. havarijní – přestárlé, poškozené, odumírající a uschlé dřeviny s ohroženou provozní bezpečností. Jak stárnou vzrostlé stromy, vysázené ve městě, zhoršuje se kriticky zdravotní stav některých, zejména krátkověkých druhů, např. topolů, jírovců apod.  Z tohoto důvodu byly pokáceny např.  topoly na ulici Novoměstská a nyní topoly na Farských humnech.

Veškeré dřeviny, jejichž parametry vyžadují souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny (odboru životního prostředí ),  jsou káceny až po komplexním posouzení nutnosti takového zásahu  na základě rozhodnutí o povolení kácení.

Takto probíhala i „kauza“ topolů na Farských humnech. V odůvodnění rozhodnutí o povolení kácení těchto topolů se uvádí – cituji:

„Kácení krátkověkých, rychlerostoucích topolů je vyvoláno záměrem včlenit dlouhodobě neudržovanou lokalitu do (již) upravených Farských humen. Dřeviny jsou již ve fázi přirozeného útlumu fyziologických funkcí, odumírají. Přibližně 50leté topoly jsou proschlé, v korunách jsou pahýly po samovolně odlomených větvích, které jsou buď zaklesnuté v korunách, nebo leží v různém stupni rozkladu v keřovém podrostu. Značné proschnutí korun a množství pahýlů v korunách bez pochybností odůvodňují povolení kácení z důvodů zdravotních a snížené vitality. Dřeviny s takto průkazně sníženou provozní bezpečností nelze ponechat na stanovišti, kde je do budoucna předpokládán pohyb návštěvníků upraveného prostoru u řeky Sázavy. Porost topolů u bývalé vodárny na okraji Farských humen též zcela pozbyl esteticko-krajinářskou funkci dřevin v urbanizovaném městském prostředí.“

 

Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb