Informace pro podnikatele k nakládání s odpady

Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon). Ten stanoví, že každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, je původcem odpadů (dále jen „původce") a jako taková má řadu povinností.

Původce odpadů je zejména povinen podle § 16 odst. 1 zákona:

  • zařazovat odpady podle druhů a kategorií
  • shromažďovat odpady, utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, předat osobě oprávněné k jejich převzetí
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem
  • vést průběžnou evidenci o odpadech

Z toho vyplývá, že každý původce je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které při své podnikatelské činnosti vyprodukuje, bylo nakládáno v souladu se zákonem. Jednou z možností je uzavření smlouvy s oprávněnou osobou. V našem městě je to např. firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nebo Metalšrot Tlumačov a.s.. Další osoby oprávněné k převzetí odpadů lze vyhledat na adrese https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

Pokud původce při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu (tj. komunální odpad v minimálním množství vznikající při nevýrobní činnosti), lze jako druhou možnost uzavřít smlouvu s Městem Žďár nad Sázavou na využití systému města (na odboru komunálních služeb MěÚ). Vzor této smlouvy byl schválen radou města Žďár nad Sázavou dne 17.1.2005. Původce při uzavření této smlouvy může využívat separované nádoby města na papír, sklo a plasty. Dále může bezplatně využít sběrný dvůr na Jihlavské ulici, kde může odložit nebezpečné odpady, případně využít kontejnerů města na komunální odpad.

§ 13 odst 3 zákona

Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Obsah ILNO lze najít ZDE.

§ 39 odst. 1 zákona

Původci jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Pokyny k vedení průběžné evidence a formulář najdete ZDE.

§ 39 odst. 2 zákona

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Hlášení se zasílá v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - www.ispop.cz.

§ 40 zákona

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNOModul SEPNO umožňuje uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře - www.sepno.cz.

Pokuty za porušení zákona o odpadech (viz § 66 zák. o odpadech) ukládá původci odpadů

  • obecní úřad do výše 300 000 Kč
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností do výše 1 000 000 Kč
  • Česká inspekce životního prostředí až do 50 000 000 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte příslušné odbory městského úřadu (odbor komunálních služeb p. Kozáková tel. 566 688 183, miluse.kozakova@zdarns.cz nebo odbor životního prostředí Mgr. Daďourková tel. 566 688 347, hana.dadourkova@zdarns.cz).