Podzimní úklid města 2019

zveřejněno: 9. 10. 2019
od 10. 10. 2019 do 25. 10. 2019

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 10. 10. 2019 do 25. 10. 2019 na celém území města podzimní úklid.

1) Ve dnech 10. října – 12. října 2019 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek    6:00 – 17:00 hodin 
sobota 7:00 – 13:00 hodin


2) V době od 14. října do 25. října 2019 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

3) Biopopelnice se od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 vyvážejí stejně jako vloni v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa). V místních částech 1x 14 za dní. Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zájemce, kteří tuto možnost od města zatím nevyužili.

4) V letošním roce jsme začali třídit novou komoditu – KOVY. Na každé sídliště jsme umístili jednu nádobu na kovy z domácností – celkem 10 ks, podobně jako je tomu u nádob na oleje. Seznam stanovišť je na webu města.

5) Dále jsme pořídili 1000 ks sad tašek na tříděný odpad do domácností. Během 3 měsíců byly zdarma rozdány všem zájemcům, kteří mají trvalý pobyt ve Žďáře nad Sázavou. Pro stálý zájem plánujeme pořídit tašky i v příštím roce.

6) Ve dnech 17. 9. a 18. 9. 2019 byly vymyty všechny přistavené popelnice na bioodpad. Tato akce vyšla město na 60 621,- Kč a byla uskutečněna z částečné podpory z Kraje Vysočina. Z tohoto grantového programu byly pořízeny také záložky, které jsou součástí říjnového čísla Žďárského zpravodaje. Doufáme, že je občané využijí prakticky jako záložky a taktéž se dozví zajímavé údaje o třídění odpadů v našem městě.