Podpora pro začínající zemědělské podnikatele

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

 

MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC 2015

Půjde o investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách s tím, že výše první splátky činí maximálně 50 % předpokládané dotace.

Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu.

Dotace bude do výše 45.000 EUR – a jen jedinkrát v historii mladého zemědělského podnikatele.

Příjemci:
Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku.

Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne do tří let od poskytnutí dotace.

Zahajuje zemědělskou činnost poprvé!

V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby, plní funkce statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.

 

Podrobné informace Státní zemědělský a intervenční fond.
http://www.szif.cz/cs/prv2014