Informace pro prodejce lihovin (alkoholu) v hostinských provozovnách a prodejnách maloobchodní sítě

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) provedená zákone č. 309/2013 Sb..

Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona tak, že stávající koncesovaná živnost „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)se rozšiřuje a nově bude obsahovat i prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Nově musí být držiteli příslušné části koncese jednak všichni provozovatelé hostinských, restauračních zařízení, barů, vináren, občerstvení ( kde je rozlévána lihovina ) a dále i prodejci lihovin v maloobchodních prodejnách, a to bez ohledu na velikost, rozsah prodeje či zaměření prodejny ( např. smíšené zboží, specializované prodejny nápojů, apod ). Dosavadní oprávnění mají omezenou platnost.

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady.

Pro plynulý přechod podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpravu byla přijata následující přechodná ustanovení:

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona  ( 17.10.2013 ) oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

 

Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. října 2013 do 17.4.2014.

Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích.

 

Pro informaci uvádíme definice jednotlivých komodit, na které se vztahuje daná úprava, včetně předpisů, které je upravují:

kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů).

konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů).

lihovina = alkoholický nápoj

  1. určený k lidské spotřebě,
  2. mající určité organoleptické vlastnosti,
  3. o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,
  4. vyrobený různými přípustnými způsoby

 

2) Omezení míst pro prodej alkoholu.

Nadále zůstává v platnosti, že lihoviny a jiné alkoholické nápoje včetně piva a vína mohou být prodávány jen na místech stanovených zákonem.

Tedy vlastnictví příslušného oprávnění – nové koncese neopravňuje podnikatele, aby lihoviny a jiné alkoholické nápoje prodávali na jiných místech, než zákonem vymezených. Tato místa určuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami takto :

 Alkoholické nápoje lze prodávat pouze

a) ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů,

b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo

c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let.

Omezení míst se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích.

 

3) Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

I nadále zůstává v platnosti zákaz prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let upravený zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Za porušení tohoto zákazu bude uložena sankce v rozmezí 50 000 Kč až 500 000 Kč. Může být uložen i zákaz činnosti na dobu dvou let.

 

 

Zdroj : Obecní živnostenský úřad Žďár nad Sázavou