Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zveřejněno: 8. 1. 2020

Tento program byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen poprvé v roce 2008. Má umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailních znalostí kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče poskytnutím finančního příspěvku.

Podle Zásad tohoto programu je žadatelem o poskytnutí příspěvku vlastník kulturní památky.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci.

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Vyhlášení programu na rok 2020

Městskému úřadu Žďár nad Sázavou byla stanovena kvóta ve výši ... Kč (zatím nebyla ministerstvem kultury zveřejněna).

Žádosti o poskytnutí příspěvku se zasílají na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2020.

Informace, konzultační a informační pomoc k postupu při zpracování žádostí podává Mgr. Zuzana Vostrejšová, tel. 566 688 199, e-mail: zuzana.vostrejsova@zdarns.cz

Formuláře ke stažení ZDE