Rekonstrukce ulice Kavánova a Mánesova

Dne 9.11.2016 proběhlo veřejné projednání, týkající se projektové dokumentace akce Rekonstrukce ul. Kavánova a Mánesova, Žďár nad Sázavou.
Všechny vznesené připomínky jsme konzultovaly na výrobním výboru, kterého se zúčastnil projektant, městský architekt. Výsledkem bylo přepracování situace, ve které byla část připomínek, kterým bylo možno vyhovět, zohledněny – např. bylo provedeno přemístění komunikace do středu pozemku mezi rodinnými domy, vypuštěno označení parkovacích stání a přemístěn sloup veřejného osvětlení. 

Všechny připomínky nebylo možné akceptovat. Například požadovaný posun křižovatky, by nevyhovoval platnému právnímu předpisu, a to vyhlášce č. 146/2008 Sb., kde dle přílohy č. 8 není možné provést místo pro přecházení delší než 7 m. Požadovaným posunutím místa napojení ulice Kavánova na ul. Jamborova by ze stávající průsečné křižovatky vznikly dvě odsazená připojení, což je z hlediska bezpečnosti provozu není možné. Toto řešení bylo konzultováno s příslušným silničním správním úřadem a policií ČR.

Řešení stavby i připomínky byly konzultovány s městským architektem, který vydal následující vyjádření:

- Z hlediska estetické kvality
Betonová dlažba má vyšší nasákavost než žulová kostka. Proto na betonové dlažbě zůstávají různé skvrny od oleje z automobilů, solí atd. Dochází zde k různým výkvětům. Oproti tomu žulová kostka nasákavá není a tyto estetické vady zde odpadají.

- Z hlediska trvanlivosti
Betonová dlažba má mnohem kratší životnost než kamenná a degraduje již cca po 2 letech. Při zatížení nad 3,5t k němuž nárazově logicky dochází, a tím způsobuje destrukci okrajů a pronikání vody do betonu. Žulová kostka nejen že je násobně trvanlivější, ale také se dá opakovaně použít při následných opravách komunikace.

- Materiálové členění stavby
Ulice je strukturovaná na dva materiály. Jízdní pruhy pro automobily s asfaltovým povrchem a dlážděnými plochami pro další využití. Tím je zaručeno zpomalení automobilové dopravy a bezpečnost chodců a dalšího pohybu a pobytu na ulici.
Maximum technických sítí je umístěno pod dlážděnou částí. Je tedy možná jeho oprava a následné předláždění bez estetických a užitných vad.

Projektant: Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

Odhad nákladů: 8,5 mil. Kč

V současné době je připraven projekt stavby pro stavební povolení, bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a plánuje se vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Situace