Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nespalujte doma odpady!

V kamnech a kotlích projektovaných na uhlí, koks nebo dřevo jsou ostatní látky (odpady) spalovány nedokonale, protože hoření v nich probíhá při relativně nízkých teplotách s nedostatečným přísunem kyslíku. Za takových podmínek unikají z komínů domů nepříjemně páchnoucí a jedovaté zplodiny, jako jsou polyaromatické úhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen, a další. K nejnebezpečnějším patří dioxiny a furany, které jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Vznikají pálením plastů, starých palet, dřeva z demolic, natřených prken,.... Při pálení celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší uvolňují těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakoviny. Chlororganické látky a těžké kovy se uvolňují při pálení tetrapaku, jedovaté styreny při spalování polystyrenu.

Pálením odpadů nejvíce poškozujeme nejen sami sebe, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či respiračním onemocněním.

A co na to naše zákony?

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, jsou provozovatelé stacionárních zdrojů povinni spalovat ve svých kamnech a kotlích pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím předpisem a jsou určena výrobcem těchto zařízení. Dále dle zákona o ochraně ovzduší lze v otevřených zařízeních spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

I podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu.

Měli bychom se tedy zamyslet nad způsobem vytápění svých domovů a brát ohled především na naše nejmenší, na ty, kteří nejvíce doplácejí svým zdravím na naše jednání, a to naše děti. Proto spalujme jen to, co do kamen a kotlů patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit a kompostovat.

(informace čerpány z článku Ing. Milana Havla „Nespalujte doma odpady" – http://www.arnika.org/)

(Bližší informace k zákonu o ochraně ovzduší poskytne Ing. Kubálková, MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, tel.: 566 688 345).