Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018

zveřejněno: 31. 1. 2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele (původce a oprávněné osoby) na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018.  Ohlašovatelé jsou povinni zaslat hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) do 15.2.2019.

 

Kdo podává hlášení ?

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen hlášení) podává původce (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají odpady), který  produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. Hlášení se podává za každou samostatnou provozovnu (v případě staveb, zakázek ve správním území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou se podává jedno souhrnné hlášení za všechny stavby, zakázky prováděné ve správním území).

Oprávněné osoby (provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů) zasílají hlášení v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem.

 

Jakým způsobem ?

Ohlašovatel může podat hlášení sám nebo využít externí subjekt, který za něj na základě zmocnění hlášení zpracuje a zašle do ISPOP.

Prvním krokem je registraceohlašovatele v ISPOP (není – li již ohlašovatel zaregistrován z předchozích let). Registrační formulář je dostupný na www.ispop.cz .

Bez registrace není možné podat hlášení.

Druhým krokem je vytvoření hlášení v elektronické podobě a odeslání do ISPOP.

Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí:

  • PDF formuláře, který naleznete po přihlášení do aplikace ISPOP v sekci MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Stažení formuláře – formulář F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady)
  • specializovaných počítačových programů

 

Upozorňujeme:

  • Od 1.7.2016 je povinné používání identifikačních čísel provozovny (IČP) v případě původců odpadů a identifikačních čísel zařízení (IČZ) v případě provozovatelů zařízení k nakládání s odpady v evidenčních a ohlašovacích záležitostech. Původce musí na 1. straně hlášení vždy IČP uvést. To je k dané adrese přidělené živnostenským úřadem a pokud ne, tak si zvolíte sami „interní“ IČP – viz. http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni  Obdobně musíte u partnerů = odběratelů odpadů doplnit IČZ. Zjistěte si tedy přímo u nich jejich IČZ nebo v Registru zařízení https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
  • Pokud (na 1. straně hlášení vpravo dole) vyberete možnost ANO - že jste zapojeni do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem, musíte uvést, pro která katalogová čísla odpadů máte s obcí uzavřenou smlouvu. Když uvedete, že provozovna je zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady, rozumí se tím, že máte uzavřenou písemnou smlouvu s obcí, a pak u těchto odpadů uvedete jako partnera (= odběratele) příslušnou obec.

 

Podrobnější informace najdete na http://www.ispop.cz/, kde jsou manuály pro vyplnění nebo využijte k podání dotazu ENVIHELP (po zadání přihlašovacího jména a hesla do ISPOP) nebo telefonickou linku 267 125 267 v úřední dny pondělí a středa od 9 do 12 hodin.