Informace pro provozovatele spalovacích zdrojů (kotlů na tuhá paliva,…)

Všichni provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotle na tuhá paliva, krbová kamna či krby s teplovodním výměníkem), mají podle zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (OZO - fyzická osoba, která je proškolena výrobcem kontrolovaného spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Databáze OZO spravovaná MŽP (https://ipo.mzp.cz/) bude výrobci postupně naplňována. Má především provozovatelům spalovacích zdrojů umožnit nalézt ve svém okolí vhodnou OZO, která by případně byla ochotna provést kontrolu za cenu dle vyhláškou stanoveného referenčního limitu.

Dosud existují pouze informativní seznamy OZO provozované Asociací podniků topenářské techniky (http://aptt.cz/opravneni-ozo.php) nebo Klastrem Česká peleta (http://www.topenaridotace.cz/revize-kotlu), nebo jsou seznamy OZO uvedené na internetových stránkách některých výrobců.

 

Od 1. 9. 2022 jsou provozovatelé povinni provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1. písm. g a § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).V příloze č. 11 jsou uvedeny mezní hodnoty emise TZL, CO a  TOC, které kotel nesmí překročit. Tyto hodnoty odpovídají požadavkům třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Z toho lze odvodit, že kotel, který má na výrobním štítku uvedenu třídu 3 a vyšší, tedy plní podmínky provozu i po roce 2022.

Po uvedeném datu nelze provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. 

 

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345