Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

zveřejněno: 10. 10. 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští přestupku, za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.   

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345