Novela zákona o ochraně půdy - upozornění pro vlastníky půdy

Upozornění pro vlastníky půdy

Novelou zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) účinnou od 1. 4. 2015, vydanou ve sbírce zákonů v částce číslo 19 dne 6. března 2015 jako zákon číslo 41/2015 Sb., byla změněna některá ustanovení zákona č. 334/1992 Sb.. Proto upozorňujeme budoucí investory – stavebníky na změny, které ovlivní postup při výstavbě na zemědělské půdě (orná půda, zahrada, trvalý travní porost apod).

Jedná se o následující změny v souvislosti s odnětím půdy ze ZPF pro výstavbu, zalesnění:

Stavba rodinného domu:

PRO RODINNÉ DOMY, umisťované na ZPF v zastavěném území, pro něž dle předchozího zákona nebylo potřeba udělit souhlas k odnětí, je dle nového zákona VŽDY NUTNÝ SOUHLAS K ODNĚTÍ ze ZPF (s výjimkou staveb v zastavěném území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2 a dále záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku).

 

S tím souvisí i povinnost platby odvodů za odnětí půdy ze ZPF. U dříve vydávaných souhlasů k odnětí se pro stavby rodinných domů, zeleně při bytové výstavbě v zastavitelných plochách vymezených platným územním plánem odvody neplatily. Nově - U RODINNÝCH DOMŮ SE ODVODY PLATÍ za plochu zastavěnou i zpevněnou, tedy např. postaví-li investor na pozemku o výměře 500 m2: rodinný dům - 120 m2, garáž - 20 m2, zpevněné plochy - 60 m2, což je 120 + 20 + 60 = 200 m2  zastavěné plochy, bude odvod vypočítán z výměry 200 m2.

 

Drobná stavba nad 25 m2

V případě staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob v zastavěném území (např. PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU, GARÁŽ, DROBNÁ STAVBA, ZAHRÁDKÁŘSKÁ NEBO REKREAČNÍ CHATA apod.) nad 25 m2, u kterých dříve nebylo nutno vydávat souhlas, a tudíž ani platit odvody, je nově rovněž NUTNÝ SOUHLAS K ODNĚTÍ A POVINNOST ZAPLATIT ODVODY (více staveb v rámci jednoho záměru na zemědělské půdě se slučuje, např. garáž 15 m2, přístupová cesta 15 m2 – záměr je 30 m2 – nutno vydat souhlas k odnětí).
Výjimku tvoří stavby na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, tzn. tam kde již stojí rodinný dům (RD), který je geometricky zaměřen a zapsán v katastru nemovitostí a stavba je umístěna na stejném pozemku jako RD.


Zalesnění zemědělských pozemků

U zalesnění zemědělských pozemků byl již v minulosti nutný souhlas s odnětím, odvody se neplatily. Změna: ZPOPLATNĚNO NENÍ POUZE ZALESNĚNÍ POZEMKŮ ZAŘAZENÝCH ve IV. a V. třídě ochrany.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Stavebník popř. ten komu byl vydán souhlas s odnětím je POVINEN orgánu ochrany ZPF, který souhlas k odnětí vydal, písemně oznámit nejméně 15 dní předem termín zahájení prací. V případě nesplnění této povinnosti

  • fyzické osobě může být uložena pokuta do výše 50 000,00 Kč
  • právnické osobě bude uložena pokuta do výše 500 000,00 Kč.

 

Pěstování rychlerostoucích dřevin

Mění se posuzování pěstování rychlerostoucích dřevin na zemědělské půdě (využití půdy jako plantáže dřevin je omezeno na deset let, a pokud jde o výmladkovou plantáž, tak na 30 let, zavádí se povinnost rekultivace půdy, zavádí se oznamovací povinnost zahájení a ukončení plantáže (do 15 dnů) s výjimkami plantáží, čerpajících dotace prostřednictvím SZIF). Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany nelze využít jako plantáž dřevin.

 

Bližší informace poskytne Ing. Sylva Judová, sylva.judova@zdarns.cz, tel. 566 688 348