Spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích

V otevřených ohništích lze dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší v platném znění, spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Před zapálením suchého rostlinného materiálu by každý měl dobře zvážit, jaké jsou klimatické a rozptylové podmínky, kam fouká vítr a co zrovna dělají sousedé. Problém je i v zajištění suchého rostlinného materiálu, který vlivem ranních mlh a občasných dešťů zůstane suchý málokdy. Při nedokonalém spalování vlhké, chladné a neprovzdušněné směsi rostlinných zbytků vzniká hustý dým obsahující saze, popílek, oxid uhelnatý, polycyklické aromatické uhlovodíky, ... Tímto způsobem dochází k zamoření širokého okolí. Porušení této povinnosti projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a za tento přestupek lze uložit pokutu až do 50.000 Kč.

Spalování suchých rostlinných materiálů by mělo být až tou poslední možností, jak naložit s biologicky rozložitelným materiálem ze zahrady. Tento materiál je možné zkompostovat (nelze použít v případě napadení rostlinného materiálu škůdci a nebo plísněmi). Pokud nemůže být materiál zkompostován, lze jej odložit do kontejneru nebo popelnice na bioodpad. Popelnice na bioodpad lze zdarma získat na základě uzavření smlouvy na odboru komunálních služeb Městského úřadu Žďár nad Sázavou (vyřizuje paní Kozáková, tel.: 566 688 183). Dále lze využít mobilního svozu zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu města (informace ve Žďárském zpravodaji nebo na www.zdarns.cz) a nebo přímo odvézt na sběrný dvůr na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou (Po - Pá od 6:00 h do 17:00 h; So od 7:00 h do 13:00 h).

Pokud k pálení v otevřených ohništích přece jen dojde, ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, vyplývá, že pokud budou na volném prostranství pálit právnické osoby a podnikající fyzické osoby, mají povinnost pálení předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, tj. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, tel.: 950 291 111. Fyzické osoby tuto povinnost nemají. Doporučujeme však v případě pálení většího množství suchého materiálu také provést hlášení na operační středisko hasičského záchranného sboru.

(Bližší informace k pálení v otevřených ohništích z hlediska ochrany ovzduší poskytne Ing. Kubálková, MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, tel.: 566 688 345).