Bytová problematika

 1. Přidělení obecního bytu – viz. pravidla pro přidělení bytu – příloha č. 1
 2. Žádost o rekontrukci stávajícího bytu: podmínky pro nájemce nerekonstruovaných obecních bytů v majetku města Žďáru nad Sázavou zde
 3. Nový nájem bytu: podrobný návod zde
 4. Výměna bytů: Nový občanský zákoník výměnu bytů neřeší.
 5. Podnájem bytu: podrobný návod zde
  • dohoda, (obsahující veškeré právní náležitosti) o podnájmu bytu, kterou uzavře nájemce s podnájemcem (nevyhotovuje MěÚ) a předloží ve 4 vyhotoveních ke schválení OP MěÚ
  • k dohodě o podnájmu bytu je nutno doložit důkazní listiny dle uvedeného důvodu podnájmu (např. potvrzení lékaře, pracovní smlouva apod.)
 6. Přechod nájmu:  podrobný návod zde
  • tiskopis žádosti k přechodu nájmu bytu k dispozici na realitních kancelářích
  • pracovník realitní kanceláře zároveň ověří správnost uvedených údajů
  • tiskopis: Oznámení o přechodu nájmu bytu
 7. Postup proti neplatičům

V návaznosti na novelizaci občanského zákoníku a Směrnici pro postup při vymáhání pohledávek za fyzickými a právnickými osobami zpřísní pronajímatel i postup při vymáhání dlužných pohledávek (dlužného nájemného).

 1. V případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za jeden měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena I. UPOMÍNKA

 2. V případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za druhý měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena II. UPOMÍNKA

 3. V zaslaných upomínkách upozorní pronajímatel nájemce na možnost řešit nezaplacení nájemného dohodou, zejména formou uhrazením pohledávky ve splátkách a dále bude nájemce upozorněn na řešení neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu formou podání návrhu na vydání platebního rozkazu, popřípadě podání výpovědi z nájmu bytu.

 4. V případě, že nájemce nezaplatil ani po zaslání I. nebo II. UPOMÍNKY, ale další nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu již platí, bude podán okresnímu soudu návrh na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné.

 5. Pokud nedojde k uspokojení dlužné pohledávky po výše uvedených krocích a nájemce nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ani třetí měsíc a výše pohledávky dosáhne trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná užívání bytu, popřípadě nájemce nedodrží splátkový kalendář, bude dlužná pohledávka vymáhána soudní cestou a zároveň bude pronajímatelem podána VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU.

 

Kontakt: Milfajtová Lenka, tel.: 566 688 153

 

V případě nespokojenosti žadatele se způsobem vyřízení své žádosti pracovníky OP MěÚ je možné obrátit se na tajemníka MěÚ nebo na městskou radu.