Informace pro žadatele o cestovní pas (do 1.7.2018)

LETÁK - Včasné vyřízení dokladů před letní sezónou 2018

 

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností"), u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.


Podání žádosti o cestovní pas

Občan může podat žádost o vydání cestovního pasu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností a tam vyhotovený pas i převezme. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu než podává žádost, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.  Hotový cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě je možné převzít pouze v místě podání žádosti. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.


Lhůty a doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydá ve lhůtě 30 dnů s dobou platnosti 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let.  Je-li žádost podána na zastupitelském úřadu, cestovní pas se vydá ve lhůtě 120 dnů.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s dobou platnosti 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let. 


Žadatel o cestovní pas se musí k podání žádosti dostavit osobně. Důvodem osobní účasti je pořízení biometrických údajů žadatele, t. j. digitální zpracování fotografie (pořízení technického snímku žadatele), elektronický podpis a pořízení otisků prstů (od 12 let věku).  Žadatel tedy nepředkládá fotografii, ale snímek obličeje je pořízen přímo na pracovišti cestovních dokladů (pokud žadatel nosí brýle, obroučky nesmí zakrývat oči a skla musí být čirá). Žadatel též nepředkládá vyplněnou žádost, tato je zpracována přímo na pracovišti po předložení příslušných dokladů.

Orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu občan předkládá matriční doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud je dokladem matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou Brno.

Vyřízení cestovního dokladu vyžaduje z důvodu realizace jednotlivých kroků příjmu žádosti a snímání biometrických dat  potřebný časový limit. Návštěvu pracoviště naplánujte v pracovní den s dostatečným časovým předstihem před koncem provozní doby úřadu tak, abyste mohli být plnohodnotně obslouženi do konce provozní doby.

Automatický obslužný systémem monitoruje stav již přihlášených a čekajících klientů u jednotlivých přepážek. Pokud čekací doba přesáhne provozní možnosti vyřízení další žádosti a noví klienti by již nemohli být obslouženi, vyvolávací systém z důvodu zamezení marnému čekání pozastaví výdej lístků s pořadovým číslem novým klientům.
V takovém případě Vám vyvolávací systém vytiskne jen informační lístek o ukončení příjmu žádostí, ale již nepřidělí pořadové číslo.
Klienti bez pořadového čísla nemohou být z časových a provozních důvodů obslouženi.

K Vaší návštěvě se také můžete objednat na konkrétní pracovní den a čas dálkovým přístupem na těchto stránkách a zajistit si minimální dobu čekání.
Žádosti o cestovní doklady jsou přijímány každý pracovní den, nejen pondělí a středa.

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech.


Vydání cestovního pasu pro občana nad 18 let

Žadatel se dostaví osobně a předloží

 • platný občanský průkaz
 • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho vlastní).

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti: 

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                       600 Kč
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů     4000 Kč

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let

K převzetí cestovního pasu se žadatel dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník po předložení dokladu totožnosti, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana a dokladu o ustanovení opatrovníkem.


Vydání cestovního pasu pro občana od 15 do 18 let

Žadatel se dostaví osobně. Pro vydání cestovního pasu je nutný souhlas zákonného zástupce, který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti. Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost. Popř. žadatel doloží písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

Žadatel předloží

 • platný občanský průkaz
 • originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii
 • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho vlastní)

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti:

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                       600 Kč
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů     4000 Kč

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let.

K převzetí cestovního pasu se žadatel dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Byl-li nezletilý svěřen do pěstounské péče, je vyžadován souhlas rodiče.


Vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (jeden z rodičů). Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.  Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem a rozhodnutí soudu.

Zákonný zástupce se dostaví společně s občanem (dítětem), kterému má být cestovní pas vydán a předloží

 • originál rodného listu dítěte nebo úředně ověřenou kopii
 • platný občanský průkaz (zákonného zástupce)
 • odevzdá neplatný cestovní pas dítěte (pokud již byl dítěti dříve vydán)

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti:

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                       100 Kč
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů     2000 Kč

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 5 let.

K převzetí cestovního pasu dítěte se žadatel – zákonný zástupce dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

 

Vydávání cestovních pasů je upraveno zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. 

Kontakt:  Stemberková Vladislava, tel.: 566 688 374, Lemperová Alena, tel.: 566 688 371