Podmínky pro tomboly s herní jistinou nad 100.000 Kč

Tombola podléhá ohlášení, které podává provozovatel, který je právnickou osobou.

Ohlášení se podává příslušnému úřadu obce, dle místa konání tomboly, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání tomboly.

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • název a popis tomboly,
  • adresu místa, kde bude tombola provozována,
  • dobu, po kterou bude tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách,
  • herní plán (pravidla tomboly, způsob provedení slosování, výše výhry nebo způsob jejího určení, způsob a lhůtu pro výplatu výhry, pravděpodobnost výhry),
  • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování tomboly.

Za každou jednotlivou tombolu se podává samostatné ohlášení.

Provozovatel nesmí umožnit účast na tombole osobě mladší 18 let.

Předmětem výhry tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.

Výhry a slosování tomboly:

  • úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny,
  • pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1:200,
  • slovování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem,
  • provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly úřadu obce, které podával ohlášení tomboly.

Zákaz provozování ohlášené tomboly

Pokud provozovatel nesplní podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách, pak příslušný úřad obce provozování ohlášené tomboly zakáže. Rozhodnutí o zákazu provozování tomboly se vydá bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení, které má všechny zákonné náležitosti. Rozhodnutí se oznamuje vyvěšením na úřední desce obce a současně se zašle ohlašovateli na vědomí.

 

Formulář ohlášení můžete stáhnout zde:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2017/formular-ohlaseni-hazardni-hry-27674