Postup žadatele o zalesnění pozemku

Při záměru zalesnění pozemku musí žadatel absolvovat několik kroků, aby jeho žádost mohla být kladně vyřízena. Tento dokument stanovuje postup žadatele k vyřízení žádosti o zalesnění na MěÚ Žďár nad Sázavou:

1) navštíví odbor stavební a územního plánování MěÚ Žďár n. S., kde obdrží žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (popř. si stáhne žádost z webových stránek města www.zdarns.cz) k této žádosti je třeba doložit tyto podklady:

a) kopie mapy KN (tuto mapu lze získat na Katastrálním úřadu, či na web. adrese www.nahlizenidokn.cuzk.cz) + informace o parcele


b) dokumentaci stavby podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., (obsah náležitostí je na tiskopisu k dispozici na webových stránkách města Žďár n. S., www.zdarns.cz v sekci formuláře, odbor stavební, nebo přímo na odboru stavebním), jedná se o projekt zalesnění pozemku zpracovaný odborným lesním hospodářem a potvrzený autorizovanou osobou pro projektování pozemních staveb


c) souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Žďár n. S., k záměru zalesnění (formulář žádosti o souhrnné stanovisko je k dispozici na odboru ŽP či na web. stránkách města Žďár n. S., v sekci formuláře, odbor životního prostředí), pokud se pozemek určený k zalesnění nachází v území CHKO Žďárské vrchy je nutno požádat o vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny k zalesnění na AOPK ČR, Správě CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár n. S., tel 566 653 111

d) pokud je zalesňovaný pozemek součástí ZPF (zemědělský půdní fond) je nutno provést odnětí pozemku ze ZPF - agendu ochrany ZPF vykonává odbor ŽP MěÚ Žďár n. S., Ing. Judová, tel. 566 688 348

e) vyjádření správců sítí, které se mohou na daném pozemku nacházet: elektřina - E.ON (případně ČEZ); plyn - RWE - JMP či VČP; voda a kanalizace - VAS, svazky obcí, samostatné obce, Velké Dářko; elektronické komunikace - O2

2) po podání žádosti proběhne na stavebním úřadě územní řízení a pokud se nezjistí překážka k vydání rozhodnutí o změně využití území vydá stavební úřad příslušné rozhodnutí o změně využití území pro zalesnění

3) po nabytí právní moci územního rozhodnutí o změně využití území je nutno podat žádost o prohlášení dotčeného pozemku za PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) na odbor životního prostředí MěÚ Žďár n. S., kontaktní osoba - p. Ladislav Holeš, tel.: 566 688 344 (žádost je k dispozici na web. stránkách MěÚ či přímo na odboru ŽP), a k ní je nutno doložit kopie některých podkladů, lze použít podklady k vydání územního rozhodnutí a jsou to:

a) mapa KN a doklad o vlastnictví pozemku (pokud jimi žadatel disponuje, v opačném případě je zajistí úřad z databází základních registrů)
b) zalesňovací projekt na daný pozemek
c) územní rozhodnutí pro využití území k zalesnění vyznačením nabytí právní moci
d) pokud se jednalo o pozemek, jenž byl součástí ZPF souhlas s odnětím pozemku ze ZPF
e) vyjádření orgánu ochrany přírody, jak je uvedeno výše na území CHKO se vyjadřuje Správa CHKO jinak MěÚ Žďár n. S., OŽP v souhrnném stanovisku

4) správní orgán na základě této žádosti prohlásí dotčený pozemek za les a po nabytí právní moci si nechá žadatel změnit kulturu tohoto pozemku na Katastru nemovitostí, katastrální pracoviště Žďár n. S., Strojírenská 1276/8, Žďár n. S., tel. 566 585 714

Přílohy: