Postup žadatele při stavbě RD

Při záměru stavby RD na pozemcích v katastrálních území, která jsou ve správním obvodu Městského úřadu Žďár nad Sázavou musí žadatel, před podáním žádosti na stavební odbor, mít  mimo jiné i vyjádření případně závazná stanoviska dotčeného orgánu tj. odboru životního prostředí.

Žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření odboru životního prostředí (dále jen „ZS a vyjádření“) (kancelář č. 151, tel.: 566 688 342). K žádosti doložte projektovou dokumentaci stavby (preferujeme v digitální podobě). ZS a vyjádření bude obsahovat závazná stanoviska a vyjádření za jednotlivé složky ŽP.

Je-li pozemek dotčený stavbou RD součástí zemědělského půdního fondu je nutno podat samostatnou žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně požadovaných příloh. Agendu ochrany zemědělského půdního fondu vykonává odbor životního prostředí Ing. Judová, tel. 566 688 348.

Přílohy: