Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 28. 7. 2016
Schváleno 23.6.2016, platí od 15.7.2016, účinnost od 15.7.2016

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2016

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 2/2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města  Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 23. 6. 2016  usnesením č. 15/2016/KS/10 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Žďár nad Sázavou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

  

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a)    papír,
b)    plasty včetně PET lahví,
c)    sklo,
d)    kovy,
e)    nebezpečné komunální odpady,
f)     objemný odpad,
g)    biologické odpady rostlinného původu,
h)    směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1 písm. a) až g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, označených příslušnými nápisy.

a) barva modrá – papír
b) barva žlutá – plasty společně s nápojovými kartony
c) barva zelená – barevné sklo
d) barva bílá – čiré sklo
e) barva hnědá – biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu
f) kovy

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle Přílohy č. 1 této vyhlášky.

3)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

4)    Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou.

5)    Kovy lze ukládat:

a)    do kontejneru 1100 l na stanovišti Lučiny
b)    při mobilním svozu, který organizuje město pravidelně dvakrát ročně. Informace o mobilním svozu včetně určení stanovišť zveřejňuje Město Žďár nad Sázavou ve Žďárském zpravodaji a na internetu města
c)    při hromadném svozu jiným způsobem (např. hasiči).

6)    Biologické odpady rostlinného původu lze ukládat do  biopopelnic  240 l u rodinných domů, nebo do speciálního kontejneru 1100 l, který se nachází v blízkosti bytových domů nebo u separačních nádob nebo na sběrný dvůr na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou.

  

Čl. 4

Nebezpečné složky komunálního odpadu

1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob, k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou pravidelně zveřejňovány ve Žďárském zpravodaji a na internetových stránkách města.

2)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům, stanoveným v čl. 3 odst. 3.

3)    Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou.

 

Čl. 5

Objemný odpad

1)    Objemným odpadem, pocházejícím z domácností, se rozumí takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2)    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním při mobilním svozu odpadů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob, k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve Žďárském zpravodaji a na internetových stránkách města.

3)    Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou.

4)    Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.    

 

Čl. 6

Směsný komunální odpad

1)    Směsným (zbytkovým) odpadem je komunální odpad bez nebezpečných vlastností, který zůstává po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu

2)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumí:

a)    typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 240 l, 1100 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a velkoobjemové kontejnery pro odkládání směsného komunálního odpadu ve sběrném dvoře na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou.
b)   odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci a slouží k odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

3)    Stanoviště sběrných nádob jsou místa, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

                                     

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Žďár nad Sázavou č. 1/ 2001  o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou ze dne 17. 4. 2000.

  

Čl. 9

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

  

Ing. Josef Klement v.r. Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
místostarosta města starosta města

 

 


1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

 

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 6. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 15. 7. 2016