1/2009 Nařízení města Žďáru nad Sázavou, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

zveřejněno: 30. 9. 2009
Schváleno 21.9.2009, platí od 30.9.2009, účinnost od 15.11.2009

1/2009 Nařízení města Žďáru nad Sázavou

Nařízení č. 1/2009,

 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 21.9.2009 usnesením č.1026/09/KS usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 a) odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1
Vymezení oblastí města

(1) Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:1)k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 (2) Vymezený úsek místní komunikace (dále jen parkoviště) je označen příslušnou dopravní značkou v souladu se zákonem č. 361/2000Sb, a prováděcí vyhláškou č. 30/2001Sb.

 

Čl. 2
Placení sjednané ceny

 

(1)Parkoviště dle čl. 1 odst.(1) tohoto nařízení lze užít ke stání silničních motorových vozidel pouze po zaplacení sjednané ceny.

(2) Sjednaná cena se platí:

a) prostřednictvím parkovacího automatu

b) prostřednictvím mobilního telefonu – SMS

c) zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Městský úřad Žďár nad Sázavou v množství odpovídajícím počtu parkovacích míst

(3) sjednaná cena a doba zpoplatnění jsou vymezeny v příloze č.2 k tomuto nařízení

(4) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.

 V případě úhrady prostřednictvím mobilního telefonu provádí kontrolu městská policie s využitím internetu.

 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení obce č. 1/2006kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

 

Čl. 4
Účinnost

 

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 15.11.2009.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

 

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.9.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 16.10.2009

 

 

Příloha č. 1 k nařízení č.1/2009

Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin

Část obce  Místní komunikace  Stručný popis vymezující místní komunikaci nebo její úsek
 ZR 1  Náměstí Republiky  Parkoviště nám. Republiky
 ZR 1  Ulice Veselská – parkoviště  Úseky vymezené svislým dopravním značením
 ZR 1  Ulice Tyršova, Hutařova  Úseky vymezené svislým dopravním značením

 

 

 

Příloha č. 2 k nařízení č.1/2009

Sjednaná cena a doba zpoplatnění

Část obce Zpoplatněná doba Cena za hodinu / cena parkovací karty za měsíc/ cena SMS
Parkoviště nám. Republiky  Po – Pá  7.00 – 17.00
 So          7.00 – 12.00
 10Kč / 250Kč / 13Kč
Ul. Veselská  Po – Pá  7.00 – 17.00
 So          7.00 – 12.00
 10Kč / 250Kč / 13Kč
Ul. Tyršova, Hutařova  Po -  Pá  7.00 – 17.00
 So          7.00 – 12.00
 10Kč / 250Kč / 13Kč