Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

zveřejněno: 27. 4. 2013
Schváleno 15.4.2013, platí od 16.4.2013, účinnost od 1.6.2013

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013,
kterým se vydává tržní řád
 

Rada města Žďár nad Sázavou se na své schůzi dne 15. 4. 2013 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat prodej zboží a poskytovat služby na území města Žďáru nad Sázavou mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1] na tržištích a tržních místech.

(2) Tržiště jsou zřizovány pro celoroční prodej zboží a poskytování služeb. K rozšiřování nabízených služeb a prodeje zboží se za obdobných podmínek příležitostně zřizují tržní místa.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

(1) Tržiště je vymezený prostor, kde se realizuje prodej zboží a poskytují služby na prodejních místech, určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje stanovit určitý počet prodejních míst a může být nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro prodej zboží nebo poskytování služeb.

(2) Tržní místo je místo mimo tržiště, konkrétně vymezené (adresou, umístěním, rozměry). Tržním místem je :

a) předzahrádka, která je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živností „hostinská činnost“[2] nebo„pekařství, cukrářství[2]“, je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna;

b) předsunuté prodejní místo, které je zřizováno jako prodejní zařízení bezprostředně u provozovny určené k prodeji zboží, na němž se realizuje prodej nebo poskytují služby ze stánků, pultů, stolků a jiných obdobných zařízení stejného sortimentu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna;

c) prodejní místo, na kterém se realizuje prodej zboží nebo poskytují služby ze stánků, stolků, pultů a obdobných zařízení, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1].

(3) Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

(4) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

 

Čl. 3

Místo pro prodej a poskytování služeb

(1) Místa tržišť a tržních míst jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

(2) Na jiných místech na území města, to znamená jak na pozemcích ve vlastnictví města, tak i na pozemcích v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, včetně pozemků ve vlastnictví vlastníka přilehlé nemovitosti, lze provozovat tržní místa pouze se souhlasem městského úřadu prostřednictvím odboru komunálních služeb.

 

Čl. 4

Doba prodeje zboží a poskytování služeb

(1) Tržiště jsou provozovány po dobu celého roku. Doba prodeje a poskytování služeb natržištích je od 6:00 do 19:00 hodin.

(2) Tržní místa jsou provozována po dobu celého roku nebo příležitostně s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb takto:

a) předzahrádky mohou být provozovány pouze na základě povolení městského úřadu prostřednictvím odboru komunálních služeb, podmínky prodeje a poskytování služeb budou konkrétně stanoveny pro každého provozovatele

b) předsunutá prodejní místa jsou provozována maximálně v rozsahu prodejní doby provozoven, jejichž jsou součástí;

c) prodejní místa jsou provozována příležitostně po celý rok v době od 7:00 do 19:00 hodin.

 

Čl. 5

Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a provozu na tržištích a tržních místech

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinni:

a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a jejich okolí, míst pro prodej a i míst pro nakládku zboží a skladových prostor;

b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo;

c) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená;

d) motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, budou parkovat na místech k tomuto účelu určených tržiště a tržní místa vybavit tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními zařízeními vytvořit prostor pro pohyb zákazníků a chodců.

 

Čl. 6

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při tradičních akcích města (pouť, trhy, slavnosti jeřabin, kulturní a sportovní podniky a jiné). Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 7

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území města Žďáru nad Sázavou se zakazuje provozovat pochůzkový prodej a podomní prodej.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

 

Čl. 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.6.2013.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 


PŘÍLOHA k nařízení města Žďár nad Sázavou  č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD

Tržiště: v ul.

Neumannova na centrálním parkovišti p.č. 3759 k.ú. Město Žďár
počet míst 1 - 25

 

Prodejní místa :

nám. Republiky u hodin p.č.  214  k.ú. Město Žďár
počet míst 1 - 5

ulice Nádražní začátek pěší zóny p.č. 261 k.ú. Město Žďár
počet míst 1 - 4

ulice Brodská u zastávky MHD p. č. 1210 k.ú. Město Žďár
počet míst 1 - 3

ulice Bezručova parkoviště u fotbal. stadionu p.č.2191/3 k.ú. Město Žďár
počet míst 1 - 2

ulice Jungmannova u zimního stadionu p.č. 2161 k.ú. Město Žďár
počet míst  1 - 2


 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 4. 2013

Sejmuto z úřední desky dne: 13. 5. 2013