26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

zveřejněno: 26. 6. 2002
Schváleno 10.6.2002, platí od 10.6.2002, účinnost od 26.6.2002

 

Nařízení města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování na parkovištích v prostoru náměstí Republiky

 

Rada města Žďáru nad Sázavou na základě §102 odst.2) písm. d) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23, odst. 1, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydala na svém zasedání dne 10.6.2002 toto nařízení.

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Pro zabezpečení provozu na místních komunikacích a parkování ve městě Žďáře nad Sázavou, s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích kapacit v centru města se tímto nařízením upravuje stání motorových vozidel na dobu časově omezenou na parkovištích v prostoru nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou s placeným parkováním.

 

 

Čl. 2

Časové vymezení a cena

Rada města Žďáru nad Sázavou určuje svým usnesením:

- časové omezení ( dobu zpoplatnění ) pro stání silničních motorových vozidel na parkovištích na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 18.00 hodin a v sobotu od 7.00 hod. do 12.00 hodin.

- cenu za stání silničních motorových vozidel na uvedených parkovištích ve výši 10 Kč za jednu hodinu a cena rezidentní parkovací karty ve výši 250 Kč na dobu jednoho měsíce.

 

 

 

Čl. 3

Výklad pojmů

Parkování je používání části pozemní komunikace k umístění vozidla. Stání je uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení, tedy stáním se rozumí rovněž parkování. Řidič, který parkuje silniční motorové vozidlo na parkovištích placeného parkování je době zpoplatnění povinen zaplatit určenou cenu. Dokladem o zaplacení je platný parkovací lístek nebo platná rezidentní parkovací karta města Žďáru nad Sázavou. Platným parkovacím lístkem, nebo platnou rezidentní kartou se rozumí časově a místně příslušný doklad. Tento doklad musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby bylo možno jeho platnost ověřit přečtením bez nutnosti otevření vozidla a vyjmutí dokladu. Řidič je povinen si zakoupit parkovací lístek v příslušném parkovacím automatu nebo rezidentní parkovací kartu na odboru dopravy a komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou. Vydané rezidentní karty jsou limitovány počtem 20 ks.

 

 

Čl. 4

Obecná ustanovení

Ustanovení tohoto nařízení neplatí při výkonu služby pro vozidla vybavená zařízením k odstraňování havárií, pro vozidla provádějící likvidaci živelných pohrom a jejich následků, pro vozidla Policie ČR, Městské policie Žďár nad Sázavou a zdravotnické služby při zásahu a pro vozidla provádějící údržbu komunikací a jejich příslušenství, pro vozidla správce místních komunikací a vozidla svážející komunální odpad. Řidiči výše uvedených vozidel jsou povinni použití parkovacího místa pro tuto činnost na požádání věrohodně doložit. Ustanovení tohoto nařízení neplatí pro vozidla s označením 01 (označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou), která parkují na místech pro ně vyhrazená svislou dopravní značkou. Toto ustanovení neopravňuje držitele označení 01 odmítnout kontrolu dokladů podmiňujících jejich držení strážníkem Městské policie Žďár nad Sázavou a policistou Policie ČR.

 

Čl. 5

Kontrola

Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení vykonávají strážníci Městské policie Žďár nad Sázavou. Tito při vykonávání dohledu nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení řeší přestupky, kterých se dopustil řidič vozidla stojícího na parkovacím stání na parkovišti placeného parkování:

  • bez platného parkovacího lístku nebo platné rezidentní parkovací karty města Žďáru nad Sázavou
  • při překročení doby opravňující k parkování, vyznačené na platném parkovacím lístku
  • při umístění dokladu opravňujícího k parkování způsobem, odporujícím článku 3 tohoto nařízení.

 

 

Čl. 6

Sankce

Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/ 1990 Sb., o přestupcích, v znění pozdějších předpisů a v souladu se zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v znění pozdějších předpisů, zároveň bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

 

Čl. 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 26.6.2002

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarosta

starosta