Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

zveřejněno: 2. 1. 2020
Schváleno 12. 12. 2019, platí od 13. 12. 2019, účinná od 1. 1. 2020

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2019

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2019,
o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 9/2019/OF/2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").

(2) Správcem poplatku je městský úřad, odbor finanční1.

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

Poplatník  za prvního drženého psa  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
v domě s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou;
přihlášený v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)
 500,00 Kč  1.200,00 Kč
v domě s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou  1.200,00 Kč 2.000,00 Kč
v místních částech: Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko;

čp. 310 Bartačky – samota;

v nemovitosti označené evidenčním číslem
 500,00 Kč  1.200,00 Kč
v sídle podnikání nebo provozovny  1.000,00 Kč  2.000,00 Kč
osoba starší 65 let  200,00 Kč  300,00 Kč

(2) Při souběhu sazeb se platí nejnižší sazba poplatku.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku,

b) činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 03. a 31. 08. příslušného kalendářního roku. Poplatník může uhradit poplatek vyšší než 500 Kč jednorázově, a to v termínu do 31. 03. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.6

(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR.

(3) Úleva se poskytuje:

a) držiteli psa, který protokolárně převzal psa z útulku pro zvířata a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa ve výši 100 % z příslušné sazby poplatku uvedené v čl. 4.

b) držiteli psa, který je členem kynologického klubu ve výši 50 % z příslušné sazby poplatku uvedené v čl. 4.

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1., 2. a 3. tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.7

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku10 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018, o místních poplatcích, ze dne 17. 05. 2018.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2019

 


1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 12 zákona o místních poplatcích