Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zveřejněno: 26. 2. 2020
Schváleno 6. 2. 2020, platí od 7. 2. 2020, účinná od 1. 4. 2020

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2020

 

Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 6.2.2020 usnesením č.010/2020/KS/1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad(dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek a užívání pro reklamní akce.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).2

 

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapách v přílohách č. 1 a 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

a) 1. zónu tvoří veřejná prostranství na území města vyznačená v příloze č. 1,
b) 2. zónu tvoří veřejná prostranství v místní části Stržanov vyznačená v příloze č. 2.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.3

(2) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství za účelem odstranění havárie je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději následující den po zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(3) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

 c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

(4) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.6

(6) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7

(7) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

(8) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 5, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.8

 

Čl. 5
Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

I. v 1. zóně
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, a to:
    -   restaurační zahrádky s obsluhou                                              2,- Kč
    -   ostatní služby                                                                          10,- Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje         100,- Kč
    -   na městské tržnici (viz příloha č. 1, městská tržnice)              50,- Kč
    -   na žďárské pouti (viz příloha č. 1, místo konání pouti)          100,- Kč
    -   na trzích (viz příloha č. 1, místo konání trhů)                        100,- Kč
    -   restaurační zahrádky bez obsluhy                                            2,- Kč
    -   prodej nebo vystavení zboží před vlastní provozovnou          10,- Kč
c) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek 10,- Kč
d) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                 10,- Kč
e) za umístění reklamních zařízení typu „A“                                 100,- Kč

 

II. ve 2. zóně
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                    50,- Kč 

Město stanovuje poplatek paušální částkou v 1. zóně za každý i započatý m2:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje včetně pouti a trhů
    -  1 500,- Kč/měsíc                    15 000,- Kč/rok
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na městské tržnici
    -     800,- Kč/měsíc                      8 000,- Kč/rok
c) za umístění reklamních zařízení typu „A“
    -  1 500,- Kč/ měsíc                   15 000,- Kč/rok.
d) za umístění restauračních zahrádek s obsluhou i bez obsluhy
    -      55,- Kč/měsíc                         600,- Kč/rok

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 5 odst. (1) je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů včetně nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu od 8 dnů do 30 dnů nejpozději do 10 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,
c) při užívání veřejného prostranství nepřetržitě po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný v poměrných částech nejpozději do 10. dne každého následujícího kalendářního měsíce za skutečné užívání veřejného prostranství v předchozím měsíci.  

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 10 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7
Osvobození

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P9,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely10.

(2) Od poplatku se dále osvobozuje:

a) užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem, spoluvlastníkem a jím zřízenou nebo založenou právnickou osobou,
b) užívání veřejného prostranství na základě smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce veřejného prostranství uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a uživatelem veřejného prostranství.

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. (2), písm. a), b), tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě pro splnění ohlašovací povinnosti.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.11

 

Čl. 8
Navýšení poplatku

(9) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12

(10) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13

 

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne17. 5. 2018.

 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

 

Příloha:
Č. 1 – určení míst, která jsou veřejným prostranstvím a podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství ve městě
Č. 2 – určení míst, která jsou veřejným prostranstvím a podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství v místní části Stržanov.

  

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:     7.2.2020
Sejmuto z úřední desky dne:        24.2.20201 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 14 odst. 6 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích