Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

zveřejněno: 13. 5. 2021
Schváleno 6. 5. 2021, platí od 13. 5. 2021, účinná od 28. 5. 2021

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2021

Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 06.05.2021 usnesením č. 53/2021/OF/ZM usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je městský úřad, odbor finanční.1

 

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená (dále jen „poplatník“).3

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede5

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8

 

Čl. 4
Evidenční povinnost9

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

   1. občanský průkaz,
   2. cestovní doklad,
   3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
   4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
   5. průkaz o povolení k pobytu,
   6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
   7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
   8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
   9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku (tj. do 15. 01., 15. 04., 15. 07., 15.10.).

 

Čl. 7
Osvobození

(1) Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.10

 

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.11

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12

 

Čl. 9
Přechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, ze dne 12.12.2019.

 

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
 MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.
místostarostka města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.05.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 31.05.2021

 


1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o místních poplatcích“)
2 § 3a  zákona o místních poplatcích
3 § 3  zákona o místních poplatcích
4 § 3f  zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9 § 3g  zákona o místních poplatcích
10 § 3b  zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích