Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

zveřejněno: 2. 1. 2020
Schváleno 12. 12. 2019, platí od 13. 12. 2019, účinná od 1. 1. 2020

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2019

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 9/2019/OF/3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek").

(2) Správcem poplatku je městský úřad, odbor finanční1.

 

Čl. 2

Předmět, poplatník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená (dále jen „poplatník").3

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce"). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede5

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 4

Evidenční povinnost8

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku (tj. do 15. 01., 15. 04., 15. 07., 15.10.).

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území města

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(3) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13

 

Čl. 9

Přechodné ustanovení

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2019

 


1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 3a zákona o místních poplatcích
§ 3 zákona o místních poplatcích
§ 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 3g zákona o místních poplatcích
9 § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích