Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 6. 1. 2020
Schváleno 12. 12. 2019, platí od 13. 12. 2019, účinná od 1. 1. 2020

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2019

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 9/2019/KS/7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město" touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").

(2) Správcem poplatku je městský úřad1 (dále jen „správce poplatku").

 

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 730,-Kč a je tvořena:

a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 480,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 10.319.056,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 10.319.056,- Kč děleno 21.251 (20.908 počet přihlášených osob na území města + 343 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 485,57 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. (1) písm. b) vyhlášky ve výši 480,- Kč.

(3) V případě změny místa přihlášení, fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek pro poplatníky je splatný nejpozději do 30. 4. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. kalendářního roku.

 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:

a) poplatník, který prokáže, že je ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody,
b) poplatník, který prokáže, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržuje mimo území České republiky,
c) poplatník dle čl. 2 odst. (1) písm. a), který prokáže, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržuje mimo území města a platí za svoz odpadu v obci, která vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo jako poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
d) poplatník v místě svozové firmě nedostupným:

- č. p. 17 v místní části Radonín
- chatová osada Krejdy
- č. p. 310 Bartačky
- č. ev. 4 Veselíčko.

(3) Úleva ve výši 150,- Kč se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst. (1) písm. a) vyjma místní části Mělkovice.

(4) Úleva ve výši 300,- Kč se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst. (1) písm. a) v místní části Mělkovice.

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. (1) písm. a), b), c), a odst. (2) písm. a), b), c) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od vzniku skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, nejpozději do 31.12. kalendářního roku.

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle Č. 3 odstavce 1, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.9

 

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 22. 11. 2018.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2019

 


1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích