Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

zveřejněno: 28. 11. 2017
Schváleno 2. 11. 2017, platí od 3. 11. 2017, účinná od 22. 11. 2017

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2017

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
č. 4/2017
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 2.11.2017 usnesením č.  24/2017/MP/13 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b), c) a d) v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

Preambule

Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními normami a jejichž zachování je významné pro zajištění klidného a spořádaného soužití.

 

Část I.

Článek 1
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. Veřejné prostranství – všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru [1]
 2. Veřejně prospěšné zařízení - zařízení, které slouží veřejnosti a je umístěno na veřejném prostranství (např. lavičky, nádoby na odpad, veřejné osvětlení, zařízení hřišť apod.).
 3. Noční klid - doba od 22:00 do 06:00 hodin [2].
 4. Veřejná zeleň - jsou stromy, stromořadí, keře, živé ploty, travnaté plochy, květinové záhony, mobilní zeleň apod. na veřejných prostranstvích.
 5. Správce veřejné zeleně –příslušný odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
 6. Veřejná produkce - pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, případně dalších hromadných akcí s hudbou živou i reprodukovanou, konanou na území města.
 1. Území města - území tvořené katastrálními územími Města Žďáru nad Sázavou (k.ú. Město Žďár, k.ú. Zámek Žďár, k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, k.ú. Stržanov).
 2. Zastavěné území - území definované a vymezené v platném Územním plánu Města Žďár nad Sázavou a dále definované v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [3].

 

 

Část II.

Článek 2
Vymezení činností, za podmínek dále uvedených, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Za činnosti, za podmínek dále uvedených, které by mohly ve městě Žďár nad Sázavou narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou považovány zejména:

 1. pořádání veřejných produkcí,
 2. Provozování hlučných činností v nevhodnou denní dobu,
 3. nevhodné užívání veřejné zeleně,
 4. nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod.,
 5. používání pyrotechnických výrobků,
 6. žebrání,
 7. nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb.

  

Článek 3
Podmínky pro pořádání veřejných produkcí

 1. Veřejné produkce lze na veřejných prostranstvích provozovat pouze v době od 8:00 do 24:00 hod.
 2. V lokalitě Rekreační areál Pilák, lze veřejné produkce provozovat pouze v době od 8:00 do 02:00 hod.
 3. V lokalitě místní část Veselíčko lze veřejné produkce provozovat pouze v době od 8:00 do 02:00 hod.
 4. Časové omezení v odst. 1 se nevztahuje na den konání novoročních oslav z 31. 12. na 1. 1. kalendářního roku.
 5. Pořadatel veřejné produkce je povinen respektovat stanovenou dobu nočního klidu.
 6. Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit Městskému úřadu Žďár nad Sázavou nejméně 7 kalendářních dnů před jejím konáním následující skutečnosti:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b) označení druhu veřejné produkce (opakující se veřejné produkce), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) kontaktní údaje osob, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má veřejná produkce konat,
f)  lhůtu, ve které bude proveden úklid místa konání veřejné produkce, a způsob tohoto    úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena pro pořádání veřejných produkcí uvedených v čl. 1,
g)  způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání veřejné produkce [4],
h)  způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany [5],
i)   souhlas vlastníka nebo uživatele prostor, kde se akce koná, s jejich využitím

 

Článek 4
Doba nočního klidu a omezení hlučných činností v nevhodnou denní dobu

 1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin [6].
 2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu [7] v zastavěném území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. cirkulárek, motorových pil, křovinořezů.
 3. Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že doba nočního klidu nemusí být dodržována.

  

Článek 5
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a pravidla k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti

 1. Fyzická osoba [8] je povinna mít psa na veřejných prostranstvích vymezených v Příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí, vždy na vodítku. Doporučuje se, aby byl pes opatřen i náhubkem.
 2. Fyzická osoba je vždy povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
 3. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nosil na veřejném prostranství města identifikační známku, případně byl označen čipem či tetováním. .
 4. Pravidla pro pohyb psů na vodítku uvedená v odst. 1. se nevztahují na psy slepecké, záchranářské, asistenční a služební.
 5. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy psa odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má psa v dané chvíli ve své péči.
 6. Zakazuje se vstup se zvířaty do zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, která jsou označena nápisem: „ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY“. Těmito zařízeními jsou zejména objekty a budovy v majetku města (městský úřad, muzeum, knihovna, poliklinika, sportoviště, dětská hřiště, pískoviště atd.). Zákaz se nevztahuje na psy slepecké, záchranářské, asistenční a služební.

 

Článek 6
Nevhodné užívání veřejné zeleně

 1. Na plochách veřejné zeleně není dovoleno:

a) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly,
b) jezdit na motocyklech nebo v autech po parkových cestách,
c) poškozovat, znečišťovat a ničit veřejnou zeleň [9],
d) vstupovat na květinové záhony,
e) užívat plochy veřejné zeleně pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobků na dobu delší než 24 hod.,
f) bez souhlasu vlastníka, správce veřejné zeleně popř. oprávněného uživatele této veřejně zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci.

2. Omezení uvedené v odst. 1. písm. a) se nevztahuje na oprávněné obslužné, údržbové a pěstitelské činnosti a na povolené zábory veřejného prostranství.

 

Článek 7
Nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod.

 1. Na veřejných prostranstvích na území města a na objektech a zařízeních ve vlastnictví města není dovoleno vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů, mimo plochy k tomu určené.
 2. Bez předchozího souhlasu města není dovoleno jiné přechodné instalování (např. připevňovat drátem či provazem) plakátů, inzerátů či jiných propagačních materiálů na objektech a zařízeních ve vlastnictví města, mimo plochy k tomu určené a schválené.

 

Článek 8
Používání pyrotechnických výrobků

 1. Používání pyrotechnických výrobků je na veřejných prostranstvích území města zakázáno.
 2. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na dny 31. 12, 1. 1. a 30. 4. kalendářního roku.
 3. Výjimku ze zákazu stanoveného v čl. 8 odst. 1. může na základě žádosti udělit Rada města.
 4. Žadatel v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování, název nebo obchodní firmu, IČ osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování, místo a čas používání zábavné pyrotechniky [10].

 

Článek 9
Žebrání

Na území města se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích vymezených v Příloze č. 1 k této vyhlášce, která je její nedílnou součástí. 

 

Článek 10
Nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb

Činnosti uvedené v názvu článku potažmo v článku 2 odst. 7. této vyhlášky je zakázáno provádět na všech veřejných prostranstvích, která se nacházejí v zastavěném území [11] města.

                        

 

Část III.

Článek 11
Dohled a kontrola

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie města, kontrolou jsou pověřeni pracovníci příslušného orgánu města a Policie ČR.

 

Část IV.
Závěrečná ustanovení

Článek 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 18.5.2017. 

 

Článek 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

   

 

Ing. Josef Klement v.r.

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.

místostarosta města

starosta města

 

 

 

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2017
Vymezení veřejných prostranství na území města Žďár nad Sázavou pro účely této vyhlášky

 

Vyvěšeno dne:  7.11.2017

Sňato dne:  23.11.2017[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2] § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

[3] § 2 odst. 1 písm. d), § 58, § 189 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Hranice současně zastavěného území města jsou vyznačeny v územním plánu města, schváleném zastupitelstvem města dne 8.9.2016 usnesením č.j. 16/2016/ORUP/8.

[4] zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

[5] zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

[6] § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

[7] Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v platném znění

[8] Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba

[9] zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

[10] § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

[11] § 2 odst. 1, § 58 a § 189 odst. 1. zákona. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hranice současně zastavěného území města jsou vyznačeny v v územním plánu města, schváleném zastupitelstvem města dne 8.9.2016 usnesením č.j. 16/2016/ORUP/8.