Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2019, o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 9. 1. 2020
Schváleno 12. 12. 2019, platí od 13. 12. 2019, účinná od 1. 1. 2020

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2019

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2019,
o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou
a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém zasedání dne 12. 12. 2019 vydalo podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

(1) Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace, Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, tvoří:

 1. Žďár nad Sázavou 3 - horní část: ul. Brodská  -  lichá čísla, ul. Okružní  -  čísla 1 až 45, ul. Revoluční  - od čísla 29 výše, ul. Kamenická, Komenského, Kupecká, Libická, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, Uhlířská, U Klafárku, U Křížku, Vápenická,
 2. Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova,
 3. Žďár nad Sázavou 5,
 4. Žďár nad Sázavou 8 – ul. Barvířská, Hrnčířská, K Milířům.

(2) Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6, tvoří:

 1. Žďár nad Sázavou 1 -  mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova,
 2. Žďár nad Sázavou 6,
 3. Mělkovice, Radonín, Veselíčko.

(3) Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Lhotka, Sklené a Vysoké o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou Komenského 2, příspěvková organizace, Komenského 2 Žďár nad Sázavou 3, který tvoří:

 1. Žďár nad Sázavou 3 – dolní část, ul. Brodská  - sudá čísla, ul. Okružní  - od čísla 49 výše, ul. Revoluční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje,
 2. Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská do čísla 39, ul. Dr. Drože, Kovářova.

(4) Na základě dohody města Žďár nad Sázavou s obcí Jámy o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvková organizace, Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4, který tvoří:

 1. Žďár nad Sázavou 2,
 2. Žďár nad Sázavou 4,
 3. Žďár nad Sázavou 7,
 4. Stržanov.

 

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou, ze dne 6. dubna 2017.

 

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2019