2/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazných částech regulačního plánu "Dostavby Veselské ulice a Farských humen"

zveřejněno: 5. 12. 2001
Schváleno 21.3.2001, platí od 30.3.2001, účinnost od 14.4.2001

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Žďáru nad Sázavou č. 2/2001

o závazných částech regulačního plánu
“Dostavby Veselské ulice a Farských humen”

 

 • Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schválilo usnesením na zasedání č. 14 dne 21.3.2001 podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů regulační plán Dostavby Veselské ulice a Farských humen ve Žďáře nad Sázavou.
 • Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou vydává podle § 84 odst. 2 písm. b a v souladu s § 12 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle ustanovení § 29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

 • Vyhláška v regulativech pro řešené území vymezuje závaznou část regulačního plánu “Dostavby Veselské ulice a Farských humen” ve Žďáře nad Sázavou, schváleného zastupitelstvem města dne 21.3.2001. Ostatní části regulačního plánu jsou směrné, o jejich úpravě rozhoduje orgán, který územně plánovací dokumentaci pořídil.
 • Vyhláškou jsou zveřejněny závazné regulativy pro stavební řízení a popřípadě jiná správní řízení o území, činnostech a stavbách v území.

 

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 • Vyhláška platí pro území řešené regulačním plánem, které je vymezeno ze severozápadu pruhem 10 - 20 m podél pravého břehu řeky Sázavy, z jihozápadu ulicí Husovou, z jihovýchodu komunikací v ulici Veselské a ze severozápadu ulicí Tvrz a pěší lávkou přes řeku Sázavu.
 • Vyhláška platí do roku 2010 a její platnost může být změněna pouze novou vyhláškou ke změně regulačního plánu.

 

Článek 3

Základní pojmy

 • Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně s platným zněním stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

 

ČÁST DRUHÁ

Závazná část regulačního plánu, závazné regulativy

Článek 4

 1. Závazné části regulačního plánu jsou:
 • urbanistická koncepce, určující způsob využití ploch
 • vymezení zastavitelného území
 • vymezení jednotlivých stavebních pozemků, jejich využití, umístění staveb a omezení změn v jejich užívání, přístupy ke stavbám
 • funkční regulace nezastavitelných ploch
 • funkční regulace budov
 • funkční regulace provozní
 • prostorová a architektonická regulace stávajících budov
 • prostorová a architektonická regulace navrhovaných budov
 • limity využití území
 • zásady uspořádání technické infrastruktury
 • vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací

 

 

 1. Závazná část regulačního plánu je vyjádřena:

a) v grafických přílohách - ve výkresech:

č. 1 - hlavní výkres v měř. 1:1000 se všemi regulativy a základní urbanistickou koncepcí

č. 2 - veřejně prospěšné stavby a objekty určené k asanaci

č. 3 - dopravní řešení se základní koncepcí dopravního uspořádání

č. 4 - technická infrastruktura se základní koncepcí technického uspořádání

č. 5 - prvky územního systému ekologické stability a zábor zemědělského půdního fondu.

 1. v textu vyhlášky

 

Článek 5

Závazné regulativy

1.1. Vymezení jednotlivých stavebních pozemků

Stavební pozemky jsou určeny jednak stávajícími objekty a parcelami (v grafické časti území tzv. zcela stabilizovanéa převážně stabilizované) a na pozemcích s nově vyznačenou navrženou parcelací. Pozemky určené k umísťování jednotlivých staveb jsou opatřeny na hlavním výkresu tabelárním ukazatelem. Nové stavební parcely mají čísla: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

1.2. Funkční regulace nezastavitelných ploch

Na nezastavitelných plochách vyznačených na hlavním výkresu, je funkční využití a přehled přípustných funkcí stanoven takto:

 

OBYTNÁ ZELEŇ:

přípustné: zahrady doplňující bydlení, jednopodlažní drobné stavby s doplňkovou funkcí;

 

OBYTNÁ ZELEŇ VYHRAZENÁ:

přípustné: zahrady doplňující bydlení, zákaz výstavby všech staveb včetně drobných;

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ:

přípustné: veřejný park, okrasná zeleň, zahradnicky udržovaná zeleň, drobné stavby podporující funkci parku,komunikace s předností pěšího provozu, dětská hřiště;

 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

přípustné: komunikace pro pěší, mobilní zeleň, pojízdné komunikace s předností pěšího provozu;

 

NAVRHOVANÉ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

přípustné: komunikace pro pěší, mobilní zeleň,pojízdné komunikace s předností pěšího provozu;

 

STÁVAJÍCÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE:

přípustné: vozidlové komunikace, mobilní zeleň, pojízdné komunikace s předností pěšího provozu;

 

NAVRHOVANÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE:

přípustné: vozidlové komunikace, mobilní zeleň. pojízdné komunikace s předností pěšího provozu;

 

SPORT A REKREACE:

přípustné: hřiště, sportoviště a jejich doplňkové plochy, bazény, plochy pro oddech a slunění, veřejná ze drobné stavby s doplňkovou funkcí;

 

PARKOVIŠTĚ:

přípustné: parkoviště, mobilní zeleň, drobné stavby s doplňkovou funkcí;

 

DVORY VÝROBNÍCH AREÁLU:

přípustné: manipulační a skladové plochy pro výrobu, pěší komunikace, okrasná zeleň;

 

NEZASTAVĚNĚ PLOCHY ZÁSTAVBOVÝCH PARCEL:

přípustné: plochy využité v souladu s funkcí budov umístěných na dané stavební parcele;

 

EXTERIÉROVÁ PLOCHA RESTAURACE:

přípustné: odbytová plocha restaurace, manipulační provozní plocha

 

1.3. Funkční regulace budov

Využití jednotlivých stávajících a navržených je vyjádřeno na hlavním výkresu a je stanoveno pro tyto funkce:

 

BYTOVÝ DUM MĚSTSKÉHO TYPU:

přípustné: bydlení, v parteru zařízení pro maloobchod, služby, administrativu, zdravotnictví, drobné řemeslné dílny;

 

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ:

přípustné: bydlení v rodinných domech, do 40% podlahové plochy zařízení pro maloobchod, služby, administrativu, zdravotnictví;

 

INTEGROVANÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI:

přípustné: zařízení pro maloobchod, služby. administrativu. zdravotnictví, drobné řemeslné dílny, veřejné stravování, přechodné ubytování, kulturu, nejméně 25 % podlahové plochy vyhrazeno pro bydlení;

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST:

přípustné: zařízení pro maloobchod, služby, administrativu, zdravotnictví, drobné řemeslné dílny, veřejné dílny,veřejné stravování, přechodné ubytování, kulturu, doplňkové bydlení;

 

VÝROBA:

přípustné: lehká výroba, řemeslné dílny, ateliery, bydlení;

 

SPORT A REKREACE:

přípustné: krytá sportoviště, sklady, administrativa a provozní zázemí venkovního sportoviště, doplňkově restaurační provoz;

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST - RESTAURAČNÍ PROVOZOVNY:

přípustné: jednotlivé druhy provozoven pro občerstvení a veřejné stravování, diskotéka, tančírna a administrativa, bydlení;

 

OBJEKT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

přípustné: technická infrastruktura, garáže.

 

1.4. Funkční regulace provozní

Jsou stanoveny a na hlavním výkresu navrženy tyto zásady:

hlavní pěší tahy, cyklistické stezky, směr odvozu odpadků od nových objektů, veřejné pěší průchody budovami, hlavní, vedlejší a hospodářské vstupy do nových budov, směry zásobování, vjezdy do podzemních garáží, směry vstupu na pochůzí střechu - terasu, umístění parkovišť a podzemních garáží, místo pro výstavbu pěší lávky přes řeku Sázavu, přednost pěších na pojízdných komunikacích.

 

1. 5. Prostorová a architektonická regulace stávajících budov

Pro jednotlivé stávající objekty jsou na hlavním výkresu stanoveny tyto prostorové regulace:

 • objekty určené k asanaci
 • stabilizované objekty s možností stavebních úprav bez změny vnějšího objemu;
 • objekty určené k možným přístavbám a stavebním úpravám bez zvyšování podlažnosti objektu s možnou změnou půdorysné stopy do 50% zastavěné plochy;
 • objekty ponechané s doplňkovou funkcí, možné stavební úpravy;

Pro stavební zásahy do stávajících objektů jsou stanoveny tyto zásady materiálového řešení:

 • kamenná nebo keramická venkovní dlažba, měkké omítky bez výrazné barevnosti, dřevěné výplně otvorů, sokl terazzo nebo kámen, krytina pálená ( břidličná nebo dřevěný šindel).

 

1. 6. Prostorová a architektonická regulace navrhovaných budov

Pro jednotlivé nově navržené zástavbové parcely jsou navrženy a na hlavním výkresu stanoveny tyto prvky prostorové regulace:

 • stavební čára, hranice výstavby, směry hřebene sedlových střech, podlažnot hlavních hmot s určením polohy hmot se 3.NP, pochůzí střecha s nástupem z přilehlé komunikace, druh střechy, index zastavěné plochy.

Dále jsou stanoveny tyto zásady materiálového řešení nových objektů:

 • betonová, kamenná nebo keramická venkovní dlažba, měkké omítky, bez výrazné barevnosti, možné fasády z lícového keramického zdiva, dřevěné výplně otvorů, sokl - terazzo nebo kámen, krytina pálená, břidličná nebo dřevěný šindel ( u tzv. šikmých střech přípustná plechová).

 

2. Limity využití území:

2.1.Limity funkční a prostorové:

 • rozhledová pole křižovatek, rozptylová křivka NO2 hutě Princ;

2.2. Limity ochrany přírody a kulturního bohatství:

 • památkově chráněné objekty,
 • hranice III. a IV. zóny CHKO Žďárské vrchy;
 • biokoridor
 • hranice území archeologického zájmu

2.3. Limity přírodní:

 • záplavová čára při Q 10 a Q 100
 • ochrana stávající vzrostlé zeleně
 • plocha řeky

 

ČÁST TŘETÍ

Veřejně prospěšné stavby

a asanační úpravy

článek 6

1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Plochami pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická či jiná práva omezit, jsou plochy (viz. příloha - výkres č. 2) pro následující stavby:

S1

sportovní areál s obslužným objektem

S2

sportovně rekreační areál ( územní reserva)

K1

rozšíření ulice Veselské a navazující komunikace

K2

chodník pro pěší ulice Zahradní - park

K3

cyklistická stezka podél levého břehu řeky Sázavy

K4

lávka přes řeku Sázavu - propojení důležitého pěšího tahu

K5

cyklistická stezka na pravém břehu řeky Sázavy

K6

parkoviště u vstupu do řešeného území

K7

chodník z ul. Zahradník lávce pro pěší

Vv1

vodovodní řad

Vk1

splašková kanalizace v ulici Zahradní

Vk2

dešťová kanalizace v uliciZahradní

Vp1

připojení středotlakého plynovodu do ulice Zahradní

Vp2

středotlaký plynovod v ulici Zahradní

Ve1

kabelové vedení VN 22 kV k trafostanici

Ve2

kabelové vedení NN pro nové objekty včetně vyvolané stavby kabelů NN řešící úpravu stávajícího elektr. vedení

 

2. Asanační úpravy

K asanaci jsou navrženy objekty stojící na parcelách č.k. 90, 93/1, 93/2 z důvodu:

 • špatného technického stavu
 • svým objemem omezují výstavbu v rozvojovém území.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Změny a aktualizace

Změny závazné části regulačního plánu schvaluje Zastupitelstvo města po projednání dle stavebního zákona v souladu s potřebami rozvoje řešeného území.

 

Článek 8

Uložení dokumentace

Regulační plán “Dostavby Veselské ulice a Farských humen” je uložen na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení. Dnem vyhlášení vyhlášky je den jejího vyvěšení na úřední desce.

  

 

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

starosta města

 

zástupce starosty

 

Vyvěšeno: 30.3.2001

Sejmuto: 25.4.2001