2/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

zveřejněno: 25. 1. 2005
Schváleno 22.9.2005, platí od 23.9.2005, účinnost od 23.9.2005

2/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou  se na svém zasedání dne 22. září 2005 usnesením č. 19/05/OF/7 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pozemky

U stavebních pozemků v části obce Veselíčko, Stržanov, Mělkovice a Radonín se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

Čl. 2

Stavby

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona  č. 338/1992 Sb.,  v části obce Veselíčko, Stržanov, Mělkovice a Radonín se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

(2) U staveb, uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č.  338/1992 Sb.,  sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu; u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost se na území města a jeho částech stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška 1/1994/OF o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne 31. 7. 1994.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka    starosta