2/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

zveřejněno: 30. 3. 2006
Schváleno 23.3.2006, platí od 30.3.2006, účinnost od 15.4.2006

2/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
Příloha č.1

Obecně závazná vyhláška č.2/2006,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 

Zastupitelstvo obce Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 23.3. 2006 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí veřejná prostranství uvedená v § 34 zák. č.128/2000 Sb., o obcích a dále pak veřejná prostranství uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl.2

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na veřejných prostranstvích v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je zejména

a) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb
b) žebrání
c) odhazování smetí, nedopalků cigaret, zbytků jídel a jiných odpadků mimo nádoby k tomu určené
d) veřejná hudební pouliční produkce bez povolení městského úřadu
e) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace
f) mytí a čištění motorových a nemotorových vozidel mimo místa k tomu určená
g) provozování hazardních her
h) rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin
i) používat zábavnou pyrotechniku mimo akcí povolených městským úřadem a mimo dny 30.4., 31.12., 1.1.
j) volné pobíhání psů (čímž se rozumí pohyb psa bez vodítka pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. Pes musí být veden na vodítku tak, aby nedocházelo k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo ostatními zvířaty.)
k) nevybavení psa náhubkem a neoznačení psa identifikační známkou
l) vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů na veřejných prostranstvích, budovách, sloupech veřejného osvětlení bez povolení či souhlasu příslušného odboru městského úřadu
 

Čl.3

V místech kde je součástí veřejného prostranství zeleň, kterou se zejména rozumí plochy porostlé vegetací, dřeviny a byliny rostoucí jednotlivě nebo v ucelených souborech není dovoleno:
a) trhat květiny a plody okrasných dřevin, lámat větve, prořezávat a kácet dřeviny bez souhlasu správce zeleně
b) znečišťovat a poškozovat travnaté plochy a svévolně vysazovat, přemísťovat, upravovat součásti zeleně
c) umísťovat nebo upevňovat jakékoliv předměty na zeleň (např. stany, reklamní poutače aj.)
d) provádět překopy a jakékoliv stavební práce bez písemného souhlasu správce zeleně
e) chodit přes zelené plochy za účelem zkracování cesty mimo místní komunikace k tomuto účelu určené

 

Čl.4

Čištěním a údržbou veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména zametání, kropení, umývání, odstraňování nečistot, vyhrabování ploch zeleně.
1. Při provádění čištění a údržby veřejných prostranství je zodpovědná osoba povinna učinit taková opatření, aby touto činností obtěžovala své okolí co nejméně, a to zejména prachem, hlukem apod.
2. Smetí, shrabky a nečistoty z úklidu veřejných prostranství je zakázáno zametat nebo splachovat do kanalizačních vpustí a ukládat mimo místa k tomu určená.

 

Čl.5

V případě, že dojde ke znečištění veřejného prostranství a odpovědná osoba zanedbá povinnost uklidit toto znečištění, půjde o přestupek dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů
 

Čl.6

Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost Vyhláška č.2/1997 o udržování čistoty a veřejného pořádku.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4. 2006.
 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta městaVyvěšeno na úřední desce dne:  30.3.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 15.4.2006