3/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o používání městských symbolů

zveřejněno: 9. 12. 2001
Schváleno 19.12.2000, platí od 20.12.2000, účinnost od 3.1.2001

3/2001/OS

VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

O POUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SYMBOLŮ


Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 10 a § 84 odst. 2, písm. i zákona ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1

Znak a prapor města Žďáru nad Sázavou

 

 • Popis znaku

 

   :

Štít znaku je oválný, rozdělený na čtyři pole. V pravém horním poli děleném šikmo zprava doleva v barvách žluté (zlaté) a červené jsou umístěny dva vinařské nože se zlatými střenkami. Nad nimi je zlatá koruna, znak rodu Ditrichštejnského. V pravém dolním poli je vyobrazeno v červeném poli šest tzv. kuželek (piramides) bílé (stříbrné) barvy, uspořádaných symetricky-čtyři a dvě. Vlevo od nich ve žlutém (zlatém) poli dvě ostrve černé barvy zkřížené - původní znak městečka. V horním poli modré (lazurové) barvy je vyobrazena orlice černé barvy s rozepjatými křídly a červenou zbrojí, obrácená vpravo. Na hrudi nese stříbrný štítek s černými vodorovnými pruhy (páni z Kunštátu a Münsterberka - obnovitelé kláštera). Tímto pohledem je příčně položený trám, taktéž v modré barvě (světlejší - nebeské) a na něm jsou umístěny tři zlaté šesticípé hvězdy žluté (zlaté) barvy. V dolní části pole je dále umístěna latinská litera W zlaté barvy, jméno opata Václava Vejmluvy. Ve čtvrtém, levém dolním poli bílé (stříbrné) barvy je vyobrazena studna s okovem v přirozených barvách. Vlevo od ní je postava Panny Marie v červené sukni, modrém plášti, se zlatou korunou zdobenou nebeskými paprsky, která drží na pravé straně malého Ježíška a v levé ruce žezlo. V tomto poli je prezentován erb žďárského kláštera.

Celkový popis je nutno chápat heraldicky - tj. z pohledu zevnitř ven, kterým se řídí i pojmenování jednotlivých stran a polí znaku.

 

 

 • Popis praporu:

 

List je kosmo dělený na červené žerďové a žluté vlající pole. Na úhlopříčky listu jsou položeny černé ostrve 5/6 délky listu dlouhé o šesti sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

 • Vyobrazení znaku:

 

Vyobrazení znaku a praporu města Žďáru nad Sázavou jsou přílohou této vyhlášky a jsou uchovány na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.

 

čl. 2

Užívání znaku města

 1. Město Žďár nad Sázavou podle § 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jakož i jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak města.
 2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města jen se souhlasem města.
 3. Souhlas k užívání znaku města vydává na základě odůvodněné žádosti rada města.
 4. Znaku města lze užívat zpravidla:
 • v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
 • k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
 • na orientačních a propagačních tabulích
 • na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizací jím založených, řízených nebo spravovaných
 • na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru
 • na upomínkových předmětech

 

čl. 3

Užívání praporu města

 1. Město Žďár nad Sázavou podle § 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jakož i jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat prapor města.
 2. Prapor města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a městského charakteru.

 

čl. 4

Sankce

 1. Souhlas k užívání znaku města lze odejmout těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo jej užívají nevhodným způsobem.
 2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů (§ 48 a 42 odst. 1 písm.a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 58 zák. ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích).

 

čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 3.1.2001.

 

Tuto vyhlášku schválilo Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2000.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová   Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty   starosta města