3/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

zveřejněno: 1. 7. 2003
Schváleno 26.6.2003, platí od 1.7.2003, účinnost od 16.7.2003

Obecně závazná vyhláška 3/2003

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou vydává v souladu s § 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění č. 67/2001 Sb. ( dále jen “ zákon o PO “), v návaznosti na § 15 Nařízení vlády č 172/2001 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ( vzhl. O požární prevenci ) a podle § 10 písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

 ve městě: Žďár nad Sázavou

 Obsah:

 1. Účel.
 2. Vymezení druhu akcí.
 3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti.
 4. Preventivní požární hlídka.

Schváleno dne: 26.6.2003

Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Jméno a podpis starosty: Mgr. Jaromír Brychta

 

 

1. Účel

Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí.

 

2. Vymezení druhu akcí

Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou, při které se sejde 200 a více osob a dle zvážení města.

 

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti
  1. Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na městský úřad ve lhůtě 8 dní

před konáním akce.

 1. Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona o PO “ Preventivní požární hlídku “ ( dále jen PPH ).
 • počet členů v PPH je závislý od druhu akce a dle zvážení města.

 

 • Město má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů.
 • Úkolem preventivní požární hlídky je:
 • dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně,
 • v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob ( v rámci možnosti zabránit pan
   ice, uvolnit všechny únikové východy ),
 • přivolat jednotku PO,
 • zúčastnit se likvidace požáru.

 

Za tímto účelem provede před zahájením akce:

 • seznámení se s charakterem akce,
 • seznámení se s charakterem objektu v němž bude akce probíhat,
 • provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,
 • prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah,
 • prověří přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
 • prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
 • zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.

Během akce a po jejím skončení se PPH zaměřuje především na :

 • provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti, ( kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji, atd. ),
 • sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení PO,
 • po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,
 • preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední,

 

4. Preventivní požární hlídka

 • v průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen,
 • pokud PPH vykonává člen sdružení občanů působících na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji,
 • členové PPH se během akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje,
 • členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede odborně způsobilá osoba, nebo technik PO,
 • u členů PPH, kteří jsou opakovaně určeny pro výkon v této hlídce, provede se odborná příprava 1x ročně.

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem: 16. července 2003

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města

Datum vyvěšení: 1.7.2003

Datum sejmutí: 16.7.2003