6/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - Řád pohřebišť

zveřejněno: 19. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platí od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004

6/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

6/2003/KS

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 Města Žďár nad Sázavou -

 

Řád veřejných pohřebišť

Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou se usneslo dne 18.12.2003 vydat na základě ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 10 písm. c) a § 84 ods. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 - Řád veřejných pohřebišť.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Řád veřejných pohřebišť (dále jen řád) upravuje provoz městského hřbitova na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1, parc. číslo 5282, k.ú. Město Žďár; urnového háje na ulici Horní ve Žďáře nad Sázavou 1, parc. číslo 3830, k.ú. Město Žďár; starého hřbitova na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, parc. číslo 579, k.ú. Zámek Žďár a nového hřbitova na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, parc. číslo 585, k.ú Zámek Žďár.
 2. Řád je závazný pro uživatele pohřebišť, tj. pro správce pohřebišť, pro vlastníka pohřebišť (Město Žďár nad Sázavou, Český stát), pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů, pro objednavatele služeb, pro nájemce hrobových a urnových míst, pro návštěvníky pohřebišť, pro osoby, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebišť provádějí různé práce a pro organizace a instituce města.
 3. Provozovatel pohřebišť (Město Žďár nad Sázavou) zajišťuje provozování pohřebišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, prostřednictvím pověřeného podnikatelského subjektu Bořivoj Sedlák - Santa G., Vysocká 42, Žďár nad Sázavou, IČO 18797725, na základě mandátní smlouvy ze dne 10. ledna 2000 (dále jen správce pohřebišť).

 

Článek 2
Provozní doba pohřebišť

Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, je stanovena takto:

leden, únor, listopad, prosinec

8.00 - 16.00 hodin

březen, říjen

8.00 - 18.00 hodin

25. října - 5. listopadu

8.00 - 20.00 hodin

vánoční svátky (23. - 26.12)

8.00 - 19.00 hodin

duben, květen, červen, červenec, srpen, září

7.00 - 20.00 hodin

Správce pohřebišť je oprávněn ze závažných důvodů tuto provozní dobu změnit. Je však povinen informovat uživatele pohřebišť o této změně včas a vhodným způsobem. Správce pohřebišť může z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) omezit přístup nebo zakázat vstup na pohřebiště, nebo do části pohřebiště. Tato okolnost musí být písemně oznámena u vchodu na pohřebiště, bez povinnosti uvádět důvod omezení či zákazu.

 

Článek 3
Zásady provozu, pořádku a chování na pohřebištích

 1. Návštěvníci pohřebišť jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebišť a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebištích je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek (termín, povolená trasa, maximální rychlost apod.). Vozidla jsou do areálu pohřebišť vpuštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebišť. Vozidlo musí pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením provozní doby. Na pohřebištích mají chodci vždy přednost před vozidly.
 7. Průjezdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebišť. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst za účelem provádění oprav a údržby vozidel.
 8. Vstup na travnatou plochu vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze v těchto prostorách umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišť je oprávněn odstranit z těchto míst zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, případně věci. Místo vsypu, velikost vsypové jamky a počet vsypů určuje správce pohřebišť.
 9. V oddělení epitafních desek lze umisťovat květiny, výrobky z květin, nebo umělé zeleně, svíčky apod. jen do stanovených prostor. Správce pohřebišť je oprávněn odstranit z epitafních desek veškeré předměty, které ohrožují bezpečnost práce při sečení, nebo by mohly být při sečení poškozeny.
 10. Je zakázáno ukládat na zelené pásy a do prostor okolo hrobových míst skleněné nebo jiné nádoby nebo předměty, které by při provádění sečení trávy mohly ohrozit zdraví či životy osob provádějících údržbu zeleně nebo návštěvníků hřbitova.
 11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové a rozptylové loučce je dovoleno umisťovat a rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena pouze k provozním účelům správce pohřebišť a pro zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Z areálu pohřebišť je zakázáno odnášet vodu, jakož i nádoby určené k zalévání, které jsou majetkem správce pohřebišť.
 13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebištích zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
 14. Bez souhlasu správce pohřebišť nejsou uživatele pohřebišť oprávněni provádět výsadbu stromů a keřů a jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišť. Veškerá vzrostlá zeleň je majetkem vlastníka pohřebišť.
 15. Lavičky do areálu pohřebišť umisťuje správce pohřebišť. Občané mohou lavičky instalovat jen po předchozím písemném souhlasu správce pohřebišť, který může stanovit rozměry i tvar laviček, popř. i způsob upevnění. Takto umístěné lavičky mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova. Je zakázáno přenášet či odnášet mimo pohřebiště lavičky, které byly instalovány správcem pohřebišť.
 16. Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným, než k provozu pohřebišť.
 17. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebištích je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 18. Na pohřebištích je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 19. Shledá-li správce na pohřebištích závady způsobené nájemcem hrobu či jinými subjekty vyzve je, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranili. Pokud nebudou zjištěné závady ve stanovené lhůtě odstraněny, může správce pohřebišť učinit nutná opatření na náklady toho, kdo závadu zavinil.
 20. Správce pohřebišť nenese odpovědnost za odcizení věnců, květin, rostlin či části hrobních staveb.
 21. Dozor nad pořádkem na pohřebištích provádí správce pohřebišť.

 

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích

Správce pohřebišť poskytuje nebo zabezpečuje zejména tyto služby:

1. Výkopové práce související s pohřbením a exhumací.

2. Pohřbívaní.

3. Provádění exhumací.

4. Ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků.

5. Pronájem hrobových míst.

6. Vedení evidence hrobových míst a uložení lidských ostatků.

7. Správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a zeleně.

8. Individuální služby vyžádané nájemci hrobových míst.

 

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst

Povinnosti a činnost správce pohřebiště jsou stanoveny v mandátní smlouvě uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a podnikatelským subjektem Bořivoj Sedlák - Santa G., ze dne 10. ledna 2000, a vyplývajících ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemců hrobových míst jsou upraveny v jednotlivých smlouvách o nájmu hrobových míst uzavřených mezi správcem pohřebišť a nájemci hrobovéch míst.

 

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1. a) Na pohřebiště ve Žďáre nad Sázavou se pohřbívají zpravidla pozůstatky osob, které zemřely, nebo před smrtí žily, v obvodu města a jeho místních částech.

    b) Rovněž se zde pohřbívají lidské pozůstatky, které byly v uvedených obvodech nalezeny nebo byly vyloženy z dopravního prostředku.

    c) Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení lidských pozůstatků osob z jiných obcí (za schválených podmínek), pokud o to požádá objednatel (vypravovatel pohřbu).

    d) Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebišť, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Přijímaní lidských pozůstatků k uložení do hrobu musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebištích vždy jen se souhlasem správce pohřebišť a způsobem, který stanoví.

3. Evidenci o způsobu a místě uložení lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků vede správce pohřebišť.

4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m:

a) buď zhotovené z tvrdých druhů dřev, do nichž je umístěna poloviční zinková vložka

b) nebo kovové s nepropustným dnem.

7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

 

Článek 8
Tlecí doba

Pro pohřebiště ve Žďáře nad Sázavou byla (kromě urnového háje na ulici Horní ve Žďáře nad Sázavou 1 a starého hřbitova na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, kde je na základě usnesení z 6. zasedání Městského zastupitelstva Města Žďár nad Sázavou, konaného dne 22.6.1996, vyhlášen zákaz pohřbívání ke dni kolaudace nového hřbitova na Zelené hoře, tj. 14.3.1996 a v roce 2016 bude podána žádost o zrušení hřbitova) stanovena tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů takto:

 • městský hřbitov na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1

- část A (1 - 12. ulička) --- 20 roků

- část B (13.- 32. ulička) --- 40 roků

- část C (od 33. uličky po konec hřbitova)--- 50 roků

 • nový hřbitov na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2 --- 13 roků

 

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebištích

 1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebištích, nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku a rámu je třeba prokazatelný předchozí souhlas správce pohřebišť. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.
 2. Při provádění jakékoliv stavby na pronajatém místě nebo při její úpravě, se stavebník musí podřídit pokynům správce pohřebišť, týkajících se zejména rozměrů a tvaru hrobních staveb, druhu použitého stavebního materiálu, druhu a velikosti použitého písma na náhrobcích a velikosti uliček mezi hroby.
 3. Zhotovování základů pro hrobní stavby, včetně základů pro rámy, může provádět pouze správa pohřebišť nebo fyzická či právnická osoba pověřená správcem pohřebišť.
 4. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 800 mm v závislosti na únosnosti půdy. Základové zdivo nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva pod.
 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 4. Vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 5. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 6. Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody.
 7. Hroby musejí být od sebe vzdáleny minimálně 30 cm.

    5.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uložených rakví (maximálně však může být pro 3 rakve nad sebou).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě o výši min. 30 - 50 cm ( v závislosti na podloží ) a v šíři, která je min o 10 cm větší než předpokládaná tloušťka zdiva.
 6. Ve stěnách hrobky musí být ponechány otvory na traverzy nebo trubky sloužící k umístění rakví nad sebou.
 7. Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště, přičemž světlost hrobky musí být nejméně 220 cm .
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
 12. Viditelné přední a zadní okraje hrobky musí být v jedné přímce s okraji sousedních hrobů.
 13. Hrobka může být zřízena pouze v té části pohřebiště, která je určena pro vybudování hrobek.

 

 1. Správce pohřebišť může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 1. dobu výstavby hrobky,
 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
 4. podmínky používání komunikací pohřebiště,
 5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
 6. povinnost dozoru při výstavbě,
 7. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací,
 8. případně jiné požadavky.

 

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebišť, který může pro trvalé užívání určit:
 1. druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
 2. způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebišť povinen archivovat.

 

 1. Výkopy a zemní práce všeho druhu může na pohřebišti provádět pouze správce pohřebišť, osoby, které k tomu mají oprávnění, a to po předchozím souhlasu správce pohřebišť, nebo osoby, které správce pohřebišť k této činnosti zmocnil (oprávnil apod.).

 

 1. Jednoduché práce nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování a zalévání květin a dřevin, úklid, úpravu a údržbu hrobů a okolí, provádějí většinou nájemci sami, osoby jim blízké, nebo i jiné osoby a subjekty, jež byly takovouto prací nájemcem pověřeni. Za předem dohodnutých podmínek může případně tyto práce zajišťovat správce pohřebišť.
 2. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebišť, zejména:
 1. respektování důstojnosti pohřebiště,
 2. omezení hlučných prací,
 3. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
 4. nenarušování hrobových míst,
 5. jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
 6. zajištění ochrany zeleně, zvláště pak jejího kořenového systému .

 

 1. V průběhu staveních prací je stavebník povinen:
 1. udržovat pořádek,
 2. dbát pokynů správce pohřebišť, který mj. určí místo a způsob skladování stavebního materiálu,
 3. odvézt z pohřebiště (nebo na skládku určenou správcem pohřebišť) vykopanou zeminu, jakož i znehodnocené části hrobních staveb a základů či jiného použitého nebo nepotřebného materiálu, a to tentýž den, kdy byly výkopové práce provedeny,
 4. nejpozději do 48 hodin po ukončení prací uvést okolí stavby do původního stavu a ohlásit ukončení prací správci pohřebišť, který do 48 hodin od ohlášení místo stavby zkontroluje a případně stanoví stavebníkovi způsob a termín odstranění závad.

 

 1. Vybudovanou hrobní stavbu nelze bez vědomí správce pohřebišť odstraňovat, odnášet a odvážet.
 2. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo k hrobovému zařízení je nabyvatel povinen oznámit správci pohřebišť prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu.
 3. Nájemce místa na pohřebišti je povinen prokázat správci pohřebišť (na vyžádání) vlastnické právo k hrobce, nebo k hrobovému zařízení.
 4. Stavby, které byly vybudovány bez povolení správce pohřebišť, případně stavebního úřadu, nebo při nichž nebyly dodrženy výše uvedené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost, může správce pohřebišť odstranit na náklad vlastníka, jestliže tento nesjedná v dané lhůtě nápravu. I bez upozornění může správce pohřebišť v takovém případě odstranit stavby, které brání správnému a bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu, nebo kde je nebezpečí prodlení. Odstraněné věci ponechá správce pohřebišť na nebezpečí vlastníka u hrobu nebo je převeze na jiné vhodné místo a v co nejkratší době vyrozumí vlastníka o provedených opatřeních.
 5. Správce pohřebišť odpovídá za ty škody na hrobním zařízení, které zavinil porušením svých povinností. Vlastníku hrobního zařízení nevzniká nárok na náhradu škody z důvodu, že kořeny stromů a keřů apod. porušují stavby (náhrobky, rámy, desky apod.) nebo jejich základy.

 

Článek 10
Zánik práva k nájmu místa

 

 1. Po uplynutí doby, na kterou je správce pohřebišť povinen pronajmout hrobové místo, zaniká právo k nájmu místa jestliže:
 1. poměry na pohřebišti neumožňují pro nedostatek místa pronájem na další dobu,
 2. nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa (písemnou formou), a to nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu,
 3. není zaplacena cena za nájem místa a za služby s nájmem spojené nejpozději do 2 týdnů od lhůty splatnosti uvedené ve smlouvě o nájmu, nebo pokud správce pohřebišť, případně nájemce hrobového místa, prokazatelně uplatnil odstoupení od smlouvy. (Správce pohřebišť se může z důvodů hodných zvláštního zřetele dohodnout s nájemcem jinak.)
 4. má být pohřebiště nebo jeho část rozhodnutím příslušného orgánu zrušeno nebo jinak upraveno,
 5. pronajaté místo a hrobní stavby nejsou udržovány v řádném stavu ani po prokazatelném upozornění správcem pohřebišť na možnost odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského zákoníku.
 1. Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, správce pohřebišť jej upozorní na možnost zániku práva k nájmu místa, a to veřejnou vyhláškou, oznámením na úřední desce po dobu 1 roku nebo v místním tisku, přičemž upozorní na stanovenou lhůtu pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.
 2. Správce pohřebišť vyzve nájemce ve lhůtě nejméně 1 měsíc před skončením nájmu na povinnost odstranění hrobní stavby pro případ, že nájemce smlouvu o nájmu místa ke stanovenému datu neobnoví.
 3. Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí, počínaje dnem pohřbení zemřelého. Hroby, hrobky a urny o nichž rozhodl odbor školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, že mají kulturní hodnotu nebo význam, např. hroby významných osob, umělecká díla atd., nesmějí být (s výjimkou zrušení pohřebiště) odstraněny ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo pronajato.
 4. Pokud se po zániku nájemního práva nájemce nepostaral o nové uložení ostatků zemřelých, zajistí správce pohřebišť:
 1. uložení ostatků zemřelých z hrobu do země na vyhrazeném místě nebo jejich zpopelnění a následné smísení se zemí,
 2. smíšení popela z uren (zpopelněné lidské ostatky) se zemí.

 

Článek 11
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

Článek 12
Zrušovací ustanovení

Tento Řád veřejných pohřebišť ruší dosavadní Řád pohřebiště pro pohřebiště na území Města Žďár nad Sázavou ze dne 13. 11. 1995.

 

Článek 13
Závěrečná ustanovení

 1. Vzniklé rozpory a případná povolení výjimek z tohoto řádu řeší správce pohřebišť.
 2. Tento Řád veřejných pohřebišt nabývá účinnosti dnem 5. 1. 2004

  

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města

 

Vyvěšeno: 19.12.2003
Sňato: 31.12.2003