Informace k psímu útulku

zveřejněno: 12. 8. 2015

Útulek pro zvířata p. Sojkové

     Útulek pro zvířata ve Žďáře nad Sázavou je soukromým zařízením ve vlastnictví p. Jolany Sojkové na soukromých pozemcích, kdy p. Sojková jej provozuje jako podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění.
     S městem Žďár nad Sázavou je uzavřena smlouva o umisťování odchycených psů v obvodu města. V současné době jsou v tomto útulku umístěni čtyři psi, kteří byli odchyceni městskou policií v katastru města. Tito psi jsou evidováni na městské policii a v případě vydání psa novému zájemci, je toto provedeno za asistence městské policie přímo v útulku a je se zájemcem uzavřena smlouva o výdeji psa. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že město neodpovídá za chod soukromého zařízení, pokud se nedozví o závažném porušení platných předpisů na úseku provozu útulku.
     Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  což je i Městský úřad Žďár nad Sázavou (zde odbor životního prostředí),  nemají dle platného zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání pravomoc provádět kontroly chovů zvířat jak v zájmových chovech, tak v podnikatelských chovech. Kontrolu provádí příslušné krajské veterinární správy a popřípadě při zjištění porušení předpisů na ochranu zvířata proti týrání podávají podněty pověřeným obecním úřadům k jejich dořešení. Výsledky zjištěné krajskou veterinární správou jsou pro obecní úřad s rozšířenou působností závazné.
     Městský úřad Žďár nad Sázavou řešil v poslední třech letech tři podání od Krajské veterinární správy Jihlava (řádně vyřešených ve správním řízení) týkající se útulku psů ve Žďáře nad Sázavou, které ale nebyly rázu fyzického týrání umístěných psů, ale porušením některých stanovených standardů chovu. Z kontrolních protokolů Krajské veterinární správy vždy vyplynulo, že umístění psi jsou v dobrém výživném stavu.
     Státní veterinární správa má v rámci svých zákonných pravomocí možnost vydat rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků na základě své kontrolní činnosti a kontrolovat odstranění těchto nedostatků, což v případě žďárského útulku nebylo použito, z čehož usuzujeme, že skutečně k samotnému týrání umístěných psů do současné doby nedocházelo.
     Pokud se situace ve žďárském útulku změnila k horšímu, jsme připraveni ve spolupráci s krajskou veterinární správou řešit danou nově vzniklou situaci.

 

 Městská policie Žďár nad Sázavou a
 Odbor životního prostředí MěÚ ZR dne 12. 8. 2015