Komunitní koordinátor

zveřejněno: 26. 3. 2015

V současné době na městském úřadě probíhá výběrové řízení na obsazení pozice komunitní koordinátor.
Více informací naleznete ZDE.

 

Slovo starosty města Zdeňka Navrátila

Myslím si, že komunitní koordinátor je na žďárské radnici potřeba. Nechali jsme se v této věci inspirovat v obdobně velkých městech, která podobnou pozici do svých úřadů již zavedla. Koordinátor bude mít několik hlavních úkolů.

 

Efektivní komunikace mezi občany a úřadem

Především bude fungovat v terénu a zajišťovat efektivní komunikaci mezi občany a úřadem. Připomínky, náměty či stížnosti občanů bude přenášet kompetentním osobám a zajišťovat, aby na ně bylo odpovídajícím způsobem reagováno. Bude dávat úředníkům zpětnou vazbu od občanů a snažit se pomáhat hledat řešení, které by uspokojilo požadavky občanů a zároveň bylo v souladu se záměry města.

 

Neziskové organizace ve městě

Druhým hlavním úkolem bude koordinace vztahu mezi neziskovými organizacemi působícími ve městě a úřadem. Město chce více komunikovat s „neziskovkami“ a nabídnout jim větší spolupráci. Dobře koordinovaná spolupráce mezi aktivními subjekty a městem se může pozitivně promítnout do fungování našeho města. Zkrátka, když chce někdo aktivně pracovat pro město, měl by mít na úřadu otevřené dveře.

 

Osadní výbory

Třetím významným úkolem bude spolupráce s osadními výbory, která by se týkala drobných investičních akcí v těchto místních částech. Rozvoj místních části byl dlouhodobě na okraji zájmu, máme zájem tento dluh částečně splácet s tím, že komunitní koordinátor by dal této spolupráci garanci.

 

Vedle těchto tří hlavních úkolů je zde ještě řada drobnějších věcí. Jedná se například o spolupráci na organizaci městských oslav, koordinaci zapojení města do Místní agendy 21 a systému Zdravých měst. Dále se jedná o garanci zavedení aplikace Lepší místo.cz do struktury městských internetových stránek či působení v pracovní skupině starosty pro Evropské fondy v letech 2014 – 2020. V neposlední řadě bude mít za úkol i zajištění většího zapojení osob dlouhodobě nezaměstnaných do aktivit pro město či koordinaci na poli veřejně prospěšných prací. 

Z výše uvedeného plyne, že si radnice od komunitního koordinátora slibuje především zlepšení komunikace mezi městem a jeho občany, ať už se jedná o konkrétního člověka, neziskovou organizaci či podnikatele.  Tato zlepšená komunikace by se měla promítnout do zvýšení efektivnosti činnosti úřadu tak, aby záměry města a potřeby občanů byly co nejvíce v souladu. Město Žďár nad Sázavou by tak mohlo být zase o trochu lepší místo pro život.