Přechody pro chodce s vysazenými plochami na ulici Dolní (Brněnská)

zveřejněno: 27. 2. 2014
Protože se množí dotazy a připomínky k řešení nových přechodů pro chodce, přinášíme následující vysvětlení.

Protože se množí dotazy a připomínky k řešení nových přechodů pro chodce, přinášíme následující vysvětlení.

Na silnici I/37 na ulici Dolní probíhá rekonstrukce silnice, jejíž součástí je i zřízení vysazených chodníkových ploch. Rekonstrukce silnice i úprava přechodů pro chodce se realizují na základě stavebních povolení vydaných pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ se přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací mohou navrhovat jen přes dva jízdní protisměrné pruhy. Na nově navrhovaných komunikacích má být největší délka neděleného přechodu pro chodce 6,5 m mezi obrubami (v odůvodněných případech na stávajících přechodech při rekonstrukcích 7,00 m). Délka přechodu se upraví zúžením dopravního pásu, které se provádí zkrácením šířky mezi obrubami vkládáním vysazených ploch nebo dělících ostrůvků. Vysazené chodníkové plochy v prostoru křižovatek - na nám. Republiky a vjezd do pěší zóny, na ulici Dolní a ulici Libušínská (vjezd k Hotelu Jehla) - umožňují bezproblémové odbočení i velkých vozidel, např. ODAS, MHD.  

Stavební úpravou přechodů pro chodce dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců, zejm. proto, že k překonání vozovky silnice I. třídy po přechodu pro chodce zkráceném na 7,0 m postačí mnohem méně času, chodci jsou při čekání na čekacích plochách chráněni zvýšeným obrubníkem, za snížené viditelnosti budou dostatečně nasvětleni, zúžením vozovky, byť jen na několika místech na 7,0 m, by mělo dojít i ke snížení rychlosti projíždějících vozidel.

Policie ČR – DI Žďár n.S. pro zdůraznění vysazených chodníkových ploch a jejich včasnou rozlišitelnost a vnímatelnost navrhuje umístění dopravního zařízení „baliseta“ – barvy zelené (silnější válcovitý plastový sloupek). Totéž dopravní zařízení se již nachází na přechodu pro chodce v Novém Veselí či v Trhové Kamenici.

Odbor dopravy MěÚ