Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 2. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, každý teď řeší spalovnu, takže postoj občanů je zcela jasný. Mám trochu jiný dotaz ohledně odpadů. Neplánuje se v rámci rekonstrukce náměstí či dříve, že by kontejnery na tříděný odpad byly umístěny na nějakém vhodném místě na náměstí. Nemyslím tím samozřejmě u staré radnice nebo u morového sloupu. Určitě by se nějaké vhodné místo našlo. Děkuji za odpověď. Závorková
Odpověď: (5. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

podle informací z odboru rozvoje a ÚP se v projektu rekonstrukce povrchů s umístěním kontejnerů na náměstí Republiky nepočítá. Důvodem jsou negativní zkušenosti s udržováním pořádku kolem těchto míst v přímém okolí náměstí. Proto budou nadále preferována stávající sběrná místa na Veselské a Husově ulici, mezi divadlem a bývalou 1.ZŠ a na centrálním parkovišti.
Datum: 26. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, každý den čelím VELKÉMU NEBEZPEČÍ a i mnoho dalších obyvatel Stalingradu, když se snažíme přejít křižovatku ulic Okružní, Strojírenské a 1.máje. Asi před 14 dni jsem byla svědkem pokusu o přejití křižovatky ve špičce dvou asi 9ti letých kluků, kteří se vrhli pod kola aut. Naštěstí auta zastavila. Přechody se nachází u křižovatky Brodská/Revoluční a POTOM AŽ u hl. pošty. Ani na Veselské a Okružní, kde jsou MATEŘSKÉ ŠKOLKY, nejsou přechody. Čeká se, až se stane neštěstí?
Odpověď: (30. 11. 2011 - odbor dopravy):
V březnu až dubnu tohoto roku probíhalo opakované měření intenzit vozidel a intenzit chodců v křižovatce ulic Revoluční – Strojírenská – 1.máje – Kopečná. Právě vzájemný poměr intenzit vozidel a chodců ve špičkové hodině je zásadní pro rozhodnutí o zřízení či nezřízení přechodu pro chodce. Na základě měření, podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací – čl. 10.1.3.1, tabulky 16 a obrázku č. 33, bylo zjištěno, že opatření v podobě vybudování přechodu pro chodce není nutné.
Při přecházení jakékoli komunikace je chodec jako účastník silničního provozu povinen se řídit zákonem č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu), zejm. ust. § 54 odst. 2: „Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.“

S případnými dalšími dotazy se obraťte na Odbor komunálních služeb, který má oblast přechodů pro chodce v kompetenci.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli by nebylo možné na webu města založit sekci s informacemi o uvažované spalovně směsného komunálního odpadu ve Žďáře? Podle vyjádření pana 1. místostarosty u předešlých dotazů bude on vědět více po jednání v Jihlavě dne 1.12., odkud jistě získá spoustu informací a materiálů. Podle mě by toto bylo určitě dobré, protože zájem obyvatel o tuto problematiku je velký.
Děkuji předem.
Odpověď: (30. 11. 2011 - oddělení informatiky):
Dobrý den,
děkujeme Vám za námět. Pokud se k nám relevantní informace dostanou, určitě je zveřejníme.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den. Nevím, jestli moje prosba nebude moc troufalá. Jak koukám, hodně se tady diskutuje o článku ze včerejšího Žďárského deníku. Chtěl jsem si ten článek také přečíst, ale ať jsem se snažil sebevíc, nebyly včerejší noviny nikde k sehnání. Chci se proto zeptat, jestli by se MÚ nemohl dohodnout s vydavatelem novin a příslušný článek povolit ke zveřejnění na internetových stránkách našeho města. Určitě by si to přečetli jiní lidé, nejen já. Děkuji předem za ochotu a obzvlášť za kladnou zprávu
Odpověď: (30. 11. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
s ohledem na zájem veřejnosti a autorská práva pokládám za daleko lepší prostor webové stránky a diskusní fórum Žďárského deníku, protože i vámi zmiňovaný článek vyšel v rubrice - čtenářské názory. Obraťte se prosím tedy na redakci Deníku, pokud již zveřejněný není.

Předmět: spalovna - 2
Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, asi jste nepochopil můj dotaz. Ptala jsem se na to, co dělat, aby vůbec nedošlo k posuzování vlivu na životní prostředí, tedy k Vámi řešené EIA? Tedy aby už teď město Žďár vypadlo ze seznamu měst, mezi kterými se vybírá místo pro postavení spalovny. Až bude Žďár vybrán a bude se řešit EIA, tak už bude pozdě, protože kraj Vysočina bude tlačit na to, aby se ta velká spalovna ve Žďáře postavila. Město Žďár si pak bude moci třeba postavit hlavu, ale bude mu to houby platné. Děkuji Marková
Odpověď: (30. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Má odpověď na váš dotaz byla v kompetenční rovině našich pravomocí, jako orgánu státní správy na jednotlivých úsecích životního prostředí na úrovni obce z rozšířenou působností, tedy projednání a rozhodnutí na základě konkrétního podání (žádosti) podle zákony stanoveného postupu. Žádné takové podání však u nás není. Vaši otázku bude třeba směřovat na vedení kraje, které je zadavatelem projektu ISNOV (integrované nakládání s odpady v kraji Vysočina) a na politické vedení města, které hájí zájmy svých obyvatel.

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Píši Vám ve věci chystané maxi spalovny komunálních odpadů ve Žďáře nad Sázavou. Chtěl jsem se zeptat, jestli už Odbor životního prostředí se k tomuto vyjadřoval, resp. zda byl vyzván k vyjádření. Celé mi to totiž připadá přitažené za vlasy stavět spalovnu v jedné z vyhlášených čistých lokalit ČR a navíc v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Když se v Jihlavě pro stavbu spalovny ve Žďáře rozhodnou, bude se váš odbor k tomu vyjadřovat? Nebo se rozhodne bez toho? Děkuji Vám předem za odpověď.
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
Odbor životního prostředí zdejšího městské úřadu se k uvažovanému stavebnímu záměru dosud nevyjadřoval. Vyjadřovat se samozřejmě bude, pokud se dojde k závěru, že by stavba mohla býti navrhována k realizaci v ZR. V tom případě se bude nepochybně záměr projednávat mimo jiné i v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Předmět: spalovna
Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak je to s tou spalovnou. V dnešních novinách Žďárský deník byl o tom článek. Byly tam napsány škodlivé látky, co můžeme od spalovny čekat. Já spalovnu nechci a jistě to není v pořádku ani u životního prostředí a spalovny. Co se s tím dá dělat, aby ve městě spalovnu nepostavili? Děkuji Marková
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
To, zda-li stavba tohoto typu může být vůbec postavena, se posuzuje mimo jiné v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem prolistoval novinami a ve Žďárském deníku objevil článek s názvem Bude ve Žďáře velká spalovna? Tady mne zaujalo, že v porovnání se stávající teplárnou Žďásu se natvrdo počítá s celkovými ročními emisemi 14,5 tuny v podobě chlorovodíku, dioxinů, rtuti apod., když nyní nic takového ze spalovaného hnědého uhlí není, dále s odpadem ze spálení okolo 45 tisíc tun ročně. Je to prosím vůbec možné povolit spalovnu v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy? A co pak zdraví obyvatel?
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
To, zda-li stavba tohoto typu může být vůbec postavena, se posuzuje mimo jiné v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, pane tajemníku, omluvám se za neadresný dotaz, ale nevím, koho se zeptat. Hledala jsem na internetových stránkách města informace k připravované spalovně a našla je jen v této diskuzi. Budete prosím na stránkách občany informovat, když jsou informace na internetových stránkách kraje Vysočina jednostranné, popisující spalovnu jako úplně přínosnou věc. Děkuji Vám.
Odpověď: (29. 11. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
po dohodě ve vedení města bude na dotazy ke "spalovně" odpovídat 1.místostarosta, který zastupuje město v ISNOV Kraje Vysočina. Jeho odpověď v tuto chvíli je následující:
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, ke svému předchozímu názoru bych chtěl doplnit, že o vybudování spalovny ve Žďáře by měli rozhodovat občané. Žádná ze stran v Zastupitelstvu města toto neměla v programu. Jsou věci, které samozřejmě rozhodují zastupitelé i bez toho, že by v komunálních volbách řekli o svém postoji k tomuto. Ale velká spalovna směsného komunálního odpadu je tak zásadní věc, že rozhodování pouze zastupitelů by podle mě bylo sporné. Pokud Jihlava spalovnu odmítne, což asi ano, mělo by být referendum.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.