Zápis z 68. schůze rady města konané dne 12. 6. 2017

zveřejněno: 16. 6. 2017

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 68. schůze rady města:

 1. Prodej dopravního automobilu Sboru dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek
 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 3. Doplnění pořadníku DPS
 4. ČOV Žďár n. S.  – příprava, finanční rámec
 5. Názvy ulic – Klafar III, C2
 6. Smlouva o poskytnutí dotace
 7. Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny“
 8. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“
 9. Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO
 10. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 11. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2017
 12. Informace o skutečnostech pracovně právního sporu
 13. Poděkování za spolupráci – ocenění města Žďár n. S.
 14. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III
 15. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Hrnčířská, jeho součástí jsou Závazné regulativy a mapový podklad
 16. Vyřazení majetku, odpis pohledávky
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Majetkoprávní jednání – ZM
 19. Majetkoprávní jednání – RM
 20. Smlouva o poskytnutí dotace
 21. Podmínky čerpání neinvestiční dotace
 22. Smlouva za služby spojené s provozem nabíjecích stanic (elektromobilita)
 23. Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na placených úsecích a parkovištích a řízení vyhrazeného stání
 24. Zeleň – sečení trávy
 25. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 26. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia
 27. Hodnocení ředitelů PO města a org. složky města
 28. Různé:
  Vyhlášení volna pro žáky zámecké školy Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4
  Pořízení nového koncertního křídla pro ZUŠ Františka Drdly

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1100/2017/KŘ

Prodej dopravního automobilu Sboru dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek

Rada města po projednání schvaluje přímý prodej stávajícího dopravního automobilu VW Transporter (RZ 5J10 1150) do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek za kupní cenu 25 000 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1093/2017/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1119/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1114/2017/ORÚP,STAR

ČOV Žďár n. S. – příprava, finanční rámec

Rada města po projednání žádosti Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schvaluje následující prohlášení:

Město Žďár nad Sázavou je připraveno podílet se na projektu „ČOV Žďár n. S. – modernizace a intenzifikace“ ve finančním rámci 40 mil. Kč za podmínky, že projekt bude směřovat k plnění legislativních požadavků na ČOV Žďár n. S. a zároveň bude umožněno navýšení kapacity ČOV pro další rozvoje města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1099/2017/ORÚP

Názvy ulice – Klafar III, C2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, K Milířům a Barvířská.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1098/2017/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1110/2017/ORÚP

Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny“

Rada města po projednání bere na vědomí ústní zprávu o přípravě revitalizace území sportovní zóny ve Žďáře n. s. a přípravě žádosti o dotaci na akci „Revitalizace sportovní zóny“, Žďár n. S. a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny Žďár n. S.“ zaměřenou na výměnu stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště, opravy stávajícího zázemí fotbalového stadionu, na objekt zázemí u tenisových kurtů (pro tenis a fotbal) a na umístění nové nafukovací haly na části tenisových kurtů.

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT na tuto akci, schvaluje její předfinancování z rozpočtu města a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 35 mil. Kč vč. DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0                                                      

 

8. Usn. 1105/2017/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro 4. ročníky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a ZŠ Komenského 6.

Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1117/2017/ŠKS

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2016.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1107/2017/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1106/2017/ŠKS

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválitfinanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2017 ve výši 523.000,- Kčdle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválitzněníDarovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 523.000,- Kč, v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválitfinanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017 ve výši 369.290,- Kč dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 369.290,- Kč, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1118/2017/4.ZŠ

Informace o skutečnostech pracovně právního sporu

Rada města po projednání bere na vědomí informace poskytnuté Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve věci pracovně právního sporu vedeného s paní H. H.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva/ŠKS

Poděkování za spolupráci – ocenění města Žďár n. S.

Rada města děkuje paní M. M., panu V. K. a panu M. R. za spolupráci při získání materiálu pro udělení Ceny města za rok 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1103/2017/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

15. Usn. 1104/2017/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Hrnčířská, jehož součástí jsou Závazné regulativy a mapový podklad

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířská dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1097/2017/OP

Vyřazení majetku, odpis pohledávky

Rada města po projednání:

1) Schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 2 a to :

  • Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 408.102 Kč dle předloženého návrhu.
  • Vyřazení nepotřebného hmotného majetku v celkové částce 357.957,42 Kč dle předloženého návrhu.
  • Vyřazení majetku, který nepodléhá majetkové evidenci (pracovní a ochranné pomůcky SDH Zámek, Veselíčko) v celkové částce 1.102.565,42 Kč dle předloženého návrhu
  • Vyřazení – odpis pohledávky (trvalé vyřazení) v celkové částce 1.190 Kč dle předloženého návrhu

2) Rada města po projednání předkládá a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vyřazení staveb – dřevěných plastik v celkové částce 40.100 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1096/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodské, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem R. H., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem J. N. dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 69, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní J. A. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č.  12, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, v k.ú. Město Žďár, s tím, že od 1.8.2017 bude smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje užívání společných prostor, umístěných  v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, v k.ú. Město Žďár, pro potřeby městské policie ve Žďáře nad Sázavou – zázemí pro asistenty prevence kriminality, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165 na ul. Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 316 ve výměře 46,22 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  I. A.  591 01 Žďár nad Sázavou 3, IČ 10114751, DIČ CZ510924211 s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle doplněného  návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1095/2017/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vlastnické právo ke:

- stavbě SO 04 Dešťová kanalizace, která byla postavena v rámci stavby:

„Obytný soubor KLAFAR ulice Rytecká – 8 RD, technická infrastruktura“ SO 03 Splašková kanalizace, SO 04 Dešťová kanalizace, SO 05 Vodovod, ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 13.7.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/1218/16/MB za kupní cenu ve výši 1 Kč

- stavbě SO 08 Veřejné osvětlení, které bylo postaveno v rámci stavby:

„Obytný soubor 8 RD, Klafar II, ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III – technická a dopravní infrastruktura“, ke kterému byl vydán kolaudační souhlas dne 26.7.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1084/16/Ka-4-Souh za kupní cenu ve výši 1 Kč

- stavbě SO 02 Účelová komunikace, která byla postavena v rámci stavby: „ Obytný soubor 8 RD, Klafar II, ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III – dopravní infrastruktura“ (stavební objekt SO 02 – Účelová komunikace), ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 23.11.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1741/16/Ka-4-Souh za kupní cenu ve výši 1 Kč

a dále nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vlastnické právo k:

pozemku p. č. 7992/3, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 693 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku p. č. 7992/46 orná půda ve výměře 8 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku p. č. 7992/47, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 438 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku p. č. 7990/7, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku p. č. 7990/1, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 242 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč,

- vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou,

- vše z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o.,se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví, popřípadě v budoucím vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČ 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové maximální výměře 3 360 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v rozsahu, umístění a za  podmínek, stanovených ve Smlouvě o budoucí směnné smlouvě, která je součástí záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupena Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to p. č. 8602/5 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 8602/7 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 11 315 m2, p. č. 8602/8 – lesní pozemek ve výměře 2001 m2, p. č. 8602/9 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 998 m2, p. č. 8642/2 – orná půda ve výměře 156 m2, p. č. 9063/6 – orná půda ve výměře 34 m2, p. č. 9063/7 – orná půda ve výměře 10 m2, p. č. 9063/8 – orná půda ve výměře 88 m2, p. č. 9063/9 – orná půda ve výměře 12 m2, p. č. 9063/10 – orná půda ve výměře 15 m2 (v celkové výměře 15 787 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby investora ŘSD ČR na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice
- za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2, tj celkem ve výši 1.578.700 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 12MP-002386 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. M. K. trvale bytem Ostrov nad Oslavou, a to dle GP č. 842-55/2017 ze dne 29. 5. 2017 z části pův. p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár nově odděleného pozemku označeného jako p. č. 818/21 – orná půda ve výměře 847 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2
- za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 59.290,-- Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží ke společenskému vyžití místních obyvatel
- budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji místní komunikace
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 3 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 30.11.2017. Termín pro dokončení stavby se nemění, tzn., že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1094/2017/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 50 m2za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části cca 200 m2 zatravněného pozemku (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 v k. ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách 11, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům R. a V. P., oba trvale bytem  ZR 6, a to p. č. 6279 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. V. H., trvale bytem ZR 7, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2(dle mapového podkladu) - za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1532/1 na p. č. 4661 v k. ú. Město Žďár v ul. Štursova 1, ZR 7.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Špálova 40 se sídlem Špálova 1659/40, ZR 7, zastoupené pověřeným vlastníkem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 4669/1 v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem změny umístění odkouření plynových kotlů – nové souosé potrubí pro odvod spalin bytového domu Špálova č.p. 1659, č.or. 40, ZR 7 v rámci stavby „Změna umístění odkouření bytového domu Špálova 1659/40, ZR 7“ v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 4576 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Nová 18 se sídlem Nová 251/18, ZR 2 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 570/13 v k.ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových prefabrikovaných lodžií na místě stávajících u bytového domu Nová č.p. 251, č.or. 18, ZR 2 v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Nová č.p. 251/18, ZR 2“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 570/193 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330035704/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4227-277/2016 ze dne 16. 5. 2017 na částech p. č. 6063/3, 6093, 6102, 6410, 6464, 6465, 6646, 6873, 6921, 6923/1, 6929/1, 6956, 6957, 6959/1, 6962, 6963/1 a 6967 - všev k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS EON“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v délce trasy 418m, NN v délce trasy 6m, 1x rozpojovací skříň, část podpěrné patky a 6m trasy nadzemní technologické lávky, vše v lokalitě od ul. Chelčického ve Žďáře nad Sázavou 6 k ul. Jihlavská a Strojírenská (ŽĎAS a.s.) ve Žďáře nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. VVN-014330041792/067 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4211-44/2017 ze dne 22. 3. 2017 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 9063/1, 9513/1 a 9523/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění podpěrného bodu (sloupu) VVN v rámci vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy - VVN v lokalitě průmyslové zóny Jamská a protější lokalitě „Ve Smrčkách“ směrem k silnici Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 18.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. VVN-014330041792/090 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 224-60/2017 ze dne 7. 4. 2017 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 843/1 a 843/2 v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 171, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy – podpěrných bodů (sloupů) vedení VVN – umístění stožáru č. 90 rekonstruovaného vedení v lokalitě k. ú. Veselíčko u ZR - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 600,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. VVN-014330041792/092 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 453-43/2017 ze dne 22. 3. 2017 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 2365/1 v k. ú. Jámy, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 282, obec Jámy - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy – podpěrného bodu (sloupu) vedení VVN – umístění stožáru č. 93 rekonstruovaného vedení v lokalitě k. ú. Jámy - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 600,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Zastávky MHD Libická – (Revoluční) a Sázavská - Žďár nad Sázavou“ v  k. ú. Město Žďár, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodů, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s umístěním nových přístřešků autobusových zastávek v rámci vybudování a provozování předmětné stavby v k. ú. Město Žďár, ZR 3, z důvodu již existujících vodovodů v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 a užívaného dle nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků, uzavřené na dobu určitou do 30. 4. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., bytem ZR 1, podnikající pod obchodním jménem L. K. se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1.
Podnájem se schvaluje v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou včetně dodatku č. 12 na dobu určitou do 30. 4. 2018 pro firmu Europlasty, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou, IČ 04406036 – za účelem umístění a provozování sídla prodejny a služeb – „Technický a průmyslový bazar a servis elektro“ s účinností od 1. 7. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1102/2017/OPM

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na projekt „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1101/2017/OPM

Podmínky čerpání neinvestiční dotace

Rada města po projednání schvaluje Podmínky čerpání neinvestiční dotace aktivity 2D Zavádění systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v souvislosti s realizací Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1111/2017/OKS

Smlouva na služby spojené s provozem nabíjecích stanic (elektromobilita)

Rada města projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb- připojení nabíjecích stanic pro elektromobily provozovaných městem do systému EV MAP provozovaného EVSELECTEM a dalších služeb v oblasti elektromobility, zejména zprostředkování plateb za využití nabíjecích stanic, vedení interaktivních map stanic a navigačního systému, a případně i dalších služeb uvedených na webovém rozhraní www.evmapa.cz, mezi městem a EVSELECT s.r.o. Troubsko, IČ:04491785, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1112/2017/OKS

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na placených úsecích a parkovištích a zřízení vyhrazeného stání

Rada města po projednání:

A) Neschvaluje výjimku z nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseku užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, a to na základě žádosti Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou ze dne 15.05.2017.

B) Neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího stání u polikliniky na základě žádosti Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou ze dne 15.05.2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

24. Usn. 1113/2017/OKS

Zeleň – sečení trávy

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě Žďár nad Sázavou a:

 1. Rozhodla odstoupit od smlouvy uzavřené dne 31.08.2016 mezi městem a spol. GFP service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ:03786978 z důvodu opakovaného písemného upozornění zhotoviteli na hrubé neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
 2. Pověřuje starostu města, aby na základě provedeného průzkumu trhu zadal přímo zakázku na překlenutí nejbližšího období sekání trávy ve městě s tím,  že starostu a v jeho nepřítomnosti místostarostu pověřuje takovým zadáním včetně uzavření příslušné smlouvy o dílo, které je podmíněno nabytím účinnosti odstoupení od stávající smlouvy dle odstavce výše.

Hlasování: Pro 1, proti 2, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání bere na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě Žďár nad Sázavou a schvaluje pokračování v plnění dle stávající smlouvy s firmou GFP service s.r.o., IČ:03786978 s tím, že ukládá odboru komunálních služeb provádět důslednou a pravidelnou kontrolu objednávkami zadaných termínů a kvality sečení, jejichž nedodržení je hrubým neplněním povinností vyplývajících ze smlouvy. Znova bude stav a další postup v sečení trávy projednán na následující schůzi rady města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

25. Usn. 1116/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1109/2017/ÚTS

Prodej osobního automobilu Škoda Fabia

Rada města po projednání schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Fabia  (RZ ZRJ 66-65) dle výsledku elektronické prodejní aukce id:1248 do vlastnictví pana P. H., bytem Počítky , 59 101 Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 7.500 Kč a pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1115/2017/MST

Hodnocení ředitelů PO města a org. složky města

Rada města schvaluje na základě posouzení výsledků roku 2016 mimořádné odměny ředitelům PO města a organizační složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

28. Různé

Ústní zpráva/řed. ZŠ Švermova 4
Vyhlášení volna pro  žáky zámecké školy Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4

Rada města bere na vědomí  vyhlášení volna  ředitelem ZŠ Švermova 4 pro žáky zámecké školy (108 žáků)  na dny 28.06. – 30.0 6. 2017 z organizačních a technických důvodů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Pořízení nového koncertního křídla pro ZUŠ Františka Drdly

Rada města ukládá ředitelce PO ZUŠ Františka Drdly připravit pro jednání rady města dne 26.06.2017 materiál týkající se pořízení nového koncertního křídla včetně návrhu financování.

Hlasování: Pro 7, proti  0,  zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města