Zápis z 91. schůze rady města konané dne 11. 6. 2018

zveřejněno: 15. 6. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 91. schůze rady města:

 1. Informace starosty Nového Města na Moravě p. Šmardy
 2. Odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu města a plná moc pro PO SPORTIS
 3. Přijetí daru
 4. Přijetí daru
 5. Křižovatka Neumannova Novoměstská – smlouva o přeložce - CETIN
 6. Smlouva o poskytnutí dotace „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře n. S.“
 7. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár n.S.
 8. Centrum sociálních služeb – smlouva o přeložce – E.ON
 9. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III - C2 – 1. a. 2. etapa, Žďár n. S.
 10. Zrušení podlimitní veřejné zakázky na akci Energetické úspory byt. domů ve ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7
 11. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018.
 12. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“
 13. Vyhodnocení DP Prezentace Žďáru n. S. v zahraničí
 14. Volba přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou
 15. Byty a prostory sloužící podnikání
 16. Majetkoprávní jednání ZM
 17. Majetkoprávní jednání RM
 18. Změna opatrovníka
 19. Centrum sociálních služeb Žďár n.S.
 20. Sociální bydlení ve Žďáře n. S.
 21. Zhodnocení finančních prostředků 2017 – 2018
 22. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017
  Přezkoumání hospodaření města za rok 2017
 23. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2017
 24. Rozpočtové opatření č. 4
 25. Sečení trávy
 26. Výstrojní řád Městské policie Žďár nad Sázavou
 27. Vyhodnocení dotačního programu rady města
 28. VPS na veřejnou zakázku malého rozsahu – Subregion Velké Dářko a Škrdlovice
 29. Různé:
  Schválení účasti zastupitele města na zahraniční služební cestě
  Souhlas s přijetím finančního daru

  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání Komise rozvoje a ŽP

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/ p. starosta

Informace starosty města Nové Město na Moravě

 

2. Usn. 1590/2018/SPORTIS

Odvod finančních prostředků z fondu investic PO SPORTIS do rozpočtu města a plná moc pro PO SPORTIS

Rada města po projednání stanovuje odvod finančních prostředků z fondu investic PO SPORTIS do rozpočtu města ve výši 110.000,-Kč včetně DPH a uděluje PO SPORTIS plnou moc na realizaci odvodnění rychlobruslařského oválu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1570/2018/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1579/2018/POMŠ

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

 • Schvaluje přijetí věcného daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od p. M. T.
 • Schvaluje přijetí věcného daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od p. J. M.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1568/2018/ORÚP

Křižovatka Neumannova x Novoměstská – smlouva o přeložce – CETIN

Rada města po projednání schvaluje v rámci přípravy stavby Křižovatka Neumannova x Novoměstská uzavření smlouvy č. VPI/MJ/2018/538 s majitelem sítě elektronických komunikací a.s. Českou telekomunikační infrastrukturou (CETIN).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1569/2018/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci: „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1566/2018/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou“.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1567/2018/ORÚP

Centrum sociálních služeb – smlouva o přeložce – E.ON

Rada města po projednání schvaluje v rámci přípravy stavby Centra sociálních služeb uzavření smlouvy č. 13011161 s provozovatelem distribuční soustavy a.s. E.ON.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1565/2018/ORÚP

Výsledky výběrového  řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C 2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1589/2018/TSBM

Zrušení podlimitní veřejné zakázky na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7

Rada města po projednání ruší VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“ a ukládá MěÚ připravit opětovné vyhlášení této VZ v září 2018 s tím, že realizace akce bude zahájena v březnu 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1584/2018/ŠKS

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši 704 782,-Kč dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřeby a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši 704 782,-Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1572/2018/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro 4. ročníky Základní školy Žďár nad Sázavou  ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2198/35.

Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1571/2018/ŠKS

Vyhodnocení DP Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Prezentace Žďáru nad Sázavu v zahraničí 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1“ – vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2018“ v předloženém materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2018“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1577/2018/OP

Volba přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pro období 2018 – 2022 do funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou L. D., Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1576/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční,  č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení  nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská,  č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská,  č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města prodlužuje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky).
Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny nájmu.
Prostory lze využít ve zmenšené míře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje umístění sídla firmy MHM START s.r.o. v objektu č.p. 2283, na ulici Jihlavská č.or. 28, který je součástí pozemku parc. č. 6516 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedené pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje podnájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 2283, na ulici Jihlavská č.or. 28, který je součástí pozemku parc. č. 6516 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár. Smlouva o podnájmu prostor  bude uzavřena mezi  H. J.  a společností MHM START s.r.o. za stejných podmínek,  jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. H. J. Sázava.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 5, 591 38 Žďár nad Sázavou, IČ 093050, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) 1. Rada města po projednání neschvaluje žádost společnosti TZBplan s.r.o.,se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 06121276 o snížení nájemného za užívání části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

2. Rada města po projednání neschvaluje žádost p.  Mgr. B.N., Žďár nad Sázavou, o snížení nájemného za užívání části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 306 ve výměře  15,42 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a Z. O.  Žďár nad Sázavou,  s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1574/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 8141 – orná půda ve výměře 6 172 m2 a p. č. 8143 – orná půda ve výměře 13 121 m2 (v celkové výměře 19 293 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Na Prutech“ za sídlištěm Vysočany, ZR 5, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3459, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. J. J. Dolní Heřmanice.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 ,tj. v celkové výši 964.650 Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4974, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Diecézní charity Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6362 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 170.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to dle GP č. 307-20/2018 ze dne 7. 3. 2018 pozemku p. č. 351/4 o výměře 1 337 m2 (lesní pozemek), vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203 pro obec Radostín a katastrální území Radostín u Vojnova Městce – za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav,  a to  p. č. 310/7 o výměře 42 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/8 o výměře 97 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/14 o výměře 82 m2 (lesní pozemek) a p. č. 310/15 o výměře 1 120 m2 (lesní pozemek) v celkové výměře 1 341 m2 v katastrálním území Račín u Polničky, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 612 pro obec Račín a katastrální území Račín u Polničky, vzájemná hodnota směňovaných pozemků činí výši 22.463 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 8436 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 351 m2 a p. č. 8575 - orná půda ve výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár za pozemek p. č. 8620 – trvalý travní porost ve výměře 164 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví p. T. V., Mělkovice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 9811, obec Žďár nad Sázavou - vše v lokalitě místní části Mělkovice - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajících cest v souvislosti s plánovanou úpravou cest v místní části Mělkovice s tím, že doplatek rozdílu v hodnotě pozemků za cenu obvyklou ve výši 10.960 Kč bude p. V. městu Žďár nad Sázavou doplacen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1573/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 137/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Farská humna“, ul. Zahradní, ZR 1 – za účelem výstavby „Komunitního centra“ s využitím pro setkávání mládeže, pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, autorského čtení, možnost vybudování kontaktního centra pro lidi v nouzi, vybudování centra pro práci se seniory a staršími spoluobčany apod.. Prodej pozemku bude uskutečněn za předpokladu splnění obvyklých podmínek, stanovených  pro realizaci záměru.  Kupní cena je stanovena v minimální výši 4.000 Kč/m2 včetně DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje návrh na změnu záměru č. Z-181/2017-OP ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí A.S. ZR, a to dle GP č. č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru:

Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 400 m2 pro výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD čp. Veselíčko 24 na p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M.  za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 8. 11. 2016, k Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017 a k Dodatku č. 2 ze dne 28. 12. 2017 k uvedené smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou - jako propachtovatelem a společností AGRO – Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – jako pachtýřem, kde předmětem dodatku č. 3 je změna – snížení výměry části užívaných pozemků včetně změny pachtovného s účinností od 1.1.2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemkuve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částip. č. 5510 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 5 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění jednostranného reklamního poutače o rozměrech reklamní tabule 5,2 m x 2,5 m, výška spodní hrany cca 2 m až 2,5 m, a to v místě:

varianta 1 – u nákupního centra Brněnská (blíže kruhové křižovatky) nebo
varianta 2 – před budovou společnosti ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská, ZR 1

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1147/1 – ost.pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části ve výměře cca 30 m2(dle mapového podkladu) – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33 ZR 2 s tím, že údržba pozemku bude prováděna na vlastní náklady žadatele.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Špálova 40 se sídlem Špálova 1659/40, ZR 7, zastoupené pověřeným vlastníkem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4338-23/2018 ze dne 4. 5. 2018 pro vymezení rozsahu skupiny VB na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – v šíři 2 m kolem bytového domu za účelem změny umístění odkouření plynových kotlů – nové souosé potrubí pro odvod spalin bytového domu Špálova č.p. 1659, č.or. 40, ZR 7 v rámci stavby „Změna umístění odkouření bytového domu Špálova 1659/40, ZR 7“ v k.ú. Město Žďár a dále za účelem provedení zateplení BD a dalších plánovaných oprav a rekonstrukce BD včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 4576 v k.ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH s tím, že tato částka již byla na základě vystaveného daňového dokladu - faktury v r. 2017 uhrazena.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 27. 2. 2018 (schváleno v RM dne 26. 2. 2018) na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Neumannova 49, 51 a 53 se sídlem Neumannova čp. 2085/49, Žďár nad Sázavou 4, zastoupené statutárním orgánem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 3888 a 3892 a 3900 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v šíři cca 2 m kolem byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za předsazené železobetonové lodžie (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, hliníkové zábradlí s bezpečnostním sklem, u bytu v 1. NP nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, oprava zateplení v místě lodžií, úprava bleskosvodu a související úpravy konstrukcí byt. domu) v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 49, 51 a 53, Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na p. č. 3889 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.
Dodatek spočívá ve změně projektové dokumentace – nová poloha umístění jednoho sloupce lodžií u BD Neumannova 49, 51 a 53, ZR 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 1954,1955,1956 se sídlem Okružní 1954/52, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1326, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 1954, 1955 a 1956 č.or. 52, 50 a 48, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1954,1955,1956, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1314 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 1962,1963 se sídlem Okružní 1963/46, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1326, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 1962 a 1963 č.or. 44 a 46, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1954,1955,1956, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1325 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) 1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 23. 4. 2018 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, garáž, 1587“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, garáž, 1587“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě přípojková skříň,řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8008/11, 8010/8, 8003, 8007/1, 8037/2, 8065/6, 8065/9, 8062/4, 8064/5, 8066/1, 8066/5, 8069/1, 8070/1, 8064/3, 8062/2, 8061/1, 8058, 8053/3, 8036/2 a 8037/22, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Klafar III: DS TS, VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN, zemního kabelového vedení NN, zemnící páska, HDPE trubka, kabelové pilíře, trasa v celkové délce 1 670 m v lokalitě sídliště Klafar III, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 60.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování dat a Smlouvy o podmínkách Sdílení dat mezi firmou Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002, IČO 64949541 – jako dodavatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako odběratelem, předmětem které je poskytování dat, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1587/2018/OS

Změna opatrovníka

1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. O. Z.

2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. O. Z. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p.J. J.

4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. J. J. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. M. R.

6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. M. R. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. A. F.

8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. A. F. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

9. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. S. V.

10. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. S. V. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

11. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 15. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. P. E.

12. Rada města po projednání pověřuje ode dne 15. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. P. E. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1583/2018/OS

Centrum sociálních služeb města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí projekt výstavby Centra sociálních služeb a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předfinancování akce „Centrum sociálních služeb, ul. Dvořákova, Žďár nad Sázavou“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z IROP na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 20 mil. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 1582/2018/OS

Sociální bydlení ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu Sociální bydlení ve Žďáře nad Sázavou a to formou nákupu bytů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu.

Hlasování: Pro 0, proti 4, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

21. Usn. 1581/2018/OF

Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení variantu č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

22. Usn. 1564/2018/OF

Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Závěrečný účet města za rok 2017 bez výhrad
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1563/2018/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2017 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2017  rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
  3. Zpráva interního auditora za rok 2017.
  4. Roční zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2017
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1580/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1578/2018/OKS

Aktuální situace v sečení trávy

Rada města po projednání bere na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě Žďár nad Sázavou a:

- schvaluje uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně – travnatých ploch ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech (ze  dne 31.8.2016) mezi městem a spol. GFP service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 03786978 v předloženém znění
- schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu veřejné zeleně – travnatých ploch ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech mezi městem a spol. GFP service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 03786978 ve znění dle přílohy, na dobu určitou do 31.10.2018,  v cenách plnění v místě a čase obvyklých, v režimu veřejné zakázky malého rozsahu v předloženém znění
- pověřuje odbor komunálních služeb přímým zadáváním dílčích objednávek nebo smluv na sečení ploch veřejné zeleně za ceny v místě a čase obvyklé, dle aktuálních potřeb města, a to do doby zadání dalších prací na základě výběrového řízení v režimu dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Současně ukládá připravit nové zadávací řízení v režimu zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to na dodavatele údržby zeleně – sečení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1585/2018/MP

Výstrojní řád městské policie

Rada města po projednání schvaluje výstrojní řád městské policie.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0                         

 

27. Usn. 1586/2018/STAR

Vyhodnocení dotačního programu rady města

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města“ žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 Návrh na schválení dotace z dotačního programu rady města v upraveném znění.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2  Návrh na neschválení dotace vzhledem k čerpání, k souběhu s jinými dotačními programy.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č.3. Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu rady města v upraveném znění.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli uvedenými v tabulce č. 1 v upraveném znění. Pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

28. Usn. 1591/2018/Taj.

Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec Škrdlovice

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení účasti na zahraniční služební cestě

Rada města schvaluje účast zastupitele města Mgr. Tomáše Augustýna a ředitele ZŠ Komenského 6 Ivo Kuttelwaschera v  ukrajinském partnerském městě Chust ve dnech 4. 6. 2018 – 6. 6. 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Souhlas s přijetím finančního daru

Rada města uděluje předchozí souhlas s přijetím finančního daru na zajištění nákupu zdravotnického vybavení organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Finanční dar bude poskytnut společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s. r. o., IČO 25824031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve výši 288.367 Kč v souladu s Darovací smlouvou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města